กรุณาเลือกสำนักงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนย่อยปากพนัง
เลขคดีศาลโจทก์เล่มที่เลขที่ใบเสร็จวันที่ใบเสร็จจำนวนเงินยอดค้างชำระเจ้าของสำนวน
221/2541จังหวัดปากพนังธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด1329/481330/12/2548720720วีรศักดิ์ คุ้มไพรันต์
263/2541จังหวัดปากพนังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร017/49136/1/2549720360วีรศักดิ์ คุ้มไพรันต์
589/2541จังหวัดปากพนังธนาคารกรุงไทย จำกัด018/49176/1/2549720720วีรศักดิ์ คุ้มไพรันต์
156/2547จังหวัดปากพนังนางเรื่อม แก้วทองมา022/49309/1/2549720720ประวิทย์ แสงเงิน
183/2537จังหวัดปากพนังนางรัตนา เลิศไพบูลย์740/49078/6/2549600600ประวิทย์ แสงเงิน
183/2537จังหวัดปากพนังนางรัตนา เลิศไพบูลย์484/514214/5/2551600600ประวิทย์ แสงเงิน
175/2546จังหวัดปากพนังบริษัทนครหลวงเจริญเช่าซื้อหาดใหญ่ จำกัด1321/510510/12/2551600600วีรศักดิ์ คุ้มไพรันต์
83/2544จังหวัดปากพนังธนาคารนครหลวงไทย จำกัด177/520120/2/2552600600ประวิทย์ แสงเงิน
183/2537จังหวัดปากพนังนางรัตนา เลิศไพบูลย์177/520320/2/2552600600ประวิทย์ แสงเงิน
175/2546จังหวัดปากพนังบริษัทนครหลวงเจริญเช่าซื้อหาดใหญ่ จำกัด290/523118/3/2552600600วีรศักดิ์ คุ้มไพรันต์
175/2546จังหวัดปากพนังบริษัทนครหลวงเจริญเช่าซื้อหาดใหญ่ จำกัด625/521315/6/2552600600วีรศักดิ์ คุ้มไพรันต์
183/2537จังหวัดปากพนังนางรัตนา เลิศไพบูลย์634/521017/6/2552600600ศิรวิชญ์ แสงเงิน
183/2537จังหวัดปากพนังนางรัตนา เลิศไพบูลย์1049/52297/10/2552600600ศิรวิชญ์ แสงเงิน
389/2538จังหวัดปากพนังบริษัทนครหลวงเจริญเช่าชื้อหาดใหญ่ จำกัด1048/52357/10/2552600600ศิรวิชญ์ แสงเงิน
330/2551จังหวัดปากพนังสหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด1113/521626/10/2552900300ศิรวิชญ์ แสงเงิน
253/2544จังหวัดสงขลาธนาคารกรุงเทพ จำกัด095/533325/1/2553600600วีรศักดิ์ คุ้มไพรันต์
701/2549จังหวัดปากพนังนายสำราญ ธรรมชาติ749/531516/7/2553600600นิธิรุจน์ วรายศเกียรติกุล
701/2549จังหวัดปากพนังนายสำราญ ธรรมชาติ284/542023/3/2554600600ธิดารัตน์ ทักษ์แก้ว
ล.111/2539แพ่งกรุงเทพใต้บริษัทเงินทุนบางกอกเงินทุน จำกัด290/542924/3/2554900900ธิดารัตน์ ทักษ์แก้ว
90/2544จังหวัดปากพนังธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)501/54179/5/2554600600-
ยอดรวม13,080 12,120