กรุณาเลือกสำนักงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขคดีศาลโจทก์เล่มที่เลขที่ใบเสร็จวันที่ใบเสร็จจำนวนเงินยอดค้างชำระเจ้าของสำนวน
443/2541จังหวัดสุพรรณบุรีนางบุญช่วย สว่างศรี7-01/413419/11/2541720720โสภณ จิตจำ
647/2539จังหวัดสุพรรณบุรีนายทำนอง ป้อมสถิตย์7-11/42414/3/2542720720โสภณ จิตจำ
2083/2540จังหวัดสุพรรณบุรีธนาคารศรีนคร จำกัด7-11/42494/3/2542720720โสภณ จิตจำ
1833/2540จังหวัดสุพรรณบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์7-32/420910/6/2542720720สุเมธ เทียนไพบูลย์
153/2541จังหวัดสุพรรณบุรีบริษัทอาร์.เอ็ม.ซี.ลิสซิ่ง จำกัด7-53/422524/8/2542360360จิรินัย สัตโกวิท
436/2533จังหวัดสกลนครธนาคารกสิกรไทย จำกัด7-56/42176/9/2542720720สุเมธ เทียนไพบูลย์
1825/2543จังหวัดสุพรรณบุรีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด7-192026/2/2544720720เบญจมาศ บูชา
693/2538จังหวัดสุพรรณบุรีธนาคารทหารไทย จำกัด196/44338/8/2544720720เบญจมาศ บูชา
1125/2542จังหวัดสุพรรณบุรีนายอนันต์ สิรินพมณี542/440623/11/2544720720โสภณ จิตจำ
1090/2542จังหวัดสุพรรณบุรีบริษัท เกียรติวัฒนาค้าไม้ จำกัด353/454517/4/2545720720สุเมธ เทียนไพบูลย์
1334/2543จังหวัดสุพรรณบุรีนายเพทาย มีสมหวัง597/453026/6/254514401440โสภณ จิตจำ
495/2544แขวงสุพรรณบุรีบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด1353/450423/12/2545720720อิสรพงษ์ โลณวัฒน์
1334/2543จังหวัดสุพรรณบุรีนายเพทาย มีสมหวัง 1362/453025/12/254514401440ดำรงค์ ปิโย
204/2543จังหวัดสุพรรณบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์563/463913/5/2546720720เบญจมาศ บูชา
1568/2541จังหวัดสุพรรณบุรีนายสมบัติ เกลี้ยงมีศรี742/462225/6/2546360360ดำรงค์ ปิโย
160/2538จังหวัดสุพรรณบุรีธนาคารกรุงไทย จำกัด1122/46334/9/2546720720-
1568/2541จังหวัดสุพรรณบุรีนายสมบัติ เกลี้ยงมีศรี1310/46102/10/2546360360จิรินัย ดำพร้อม
ย.1058/2545จังหวัดนนทบุรีบรรษัท บริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน1829/463927/12/254614401440จิรินัย ดำพร้อม
ล.13/2538จังหวัดธัญบุรีนางรัชนีวรรณ กิมสวัสดิ์1205/472319/7/2547720720สุเมธ เทียนไพบูลย์
1543/2533จังหวัดสุพรรณบุรีองค์การตลาดเพื่อการเกษตร1201/472719/7/2547720720จิรินัย ดำพร้อม
2031/2538จังหวัดนครปฐมนางพรทิพย์ วิสารัตน์ 1527/472020/9/2547360360จินดา เหรียญรุ่งโรจน์
3299/2541แพ่งธนบุรีนายไกรสิทธิ์ วงค์สามศร1557/470125/9/2547720720จิรินัย
1055/2543จังหวัดสุพรรณบุรีบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)1707/47451/11/2547720720จิรินัย ดำพร้อม
859/2545แขวงสุพรรณบุรีนางจิตรา อิ่นคำ1852/47202/12/2547720720หทัยชนก ศรีวิริยไชย
400/2545จังหวัดสุพรรณบุรีสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด1869/47477/12/2547720720จิรินัย ดำพร้อม
1334/2543จังหวัดสุพรรณบุรีนายเพทาย มีสมหวัง 018/482112/1/254810801080-
ธ.02159/2543แพ่งธนาคารทหารไทย จำกัด023/485013/1/2548720720จิรินัย
513/2547แขวงสุพรรณบุรีนางสมจินตนา สีมารักษ์ 153/482817/2/2548360360-
2478/2546ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด899/484610/9/25481080360อิสรพงศ์ โลณวัณต์
1334/2543จังหวัดสุพรรณบุรีนายเพทาย มีสมหวัง 195/49227/2/2549900900-
351/2542จังหวัดสีคิ้วธนาคารทหารไทย จำกัด572/49176/5/2549600600จิรินัย ดำพร้อม
1226/2545จังหวัดสุพรรณบุรีธนาคารทหารไทย จำกัด576/49478/5/2549600600เบญจมาศ บูชา
859/2545แขวงสุพรรณบุรีนางจิตรา อิ่นคำ694/492330/5/2549600600หทัยชนก ศรีวิริยไชย
4386/2537แพ่งกรุงเทพใต้บริษัทโอเซี่ยนลีสซิ่ง จำกัด928/493412/7/2549600600เบญจมาศ บูชา
400/2545จังหวัดสุพรรณบุรีสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด1043/49362/8/2549600600จิรินัย ดำพร้อม
741/2541จังหวัดสุพรรณบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์1291/493112/10/2549600600จิรินัย
ธ.4139/2548แพ่งธนาคารกรุงไทย จำกัด1603/490720/12/2549600600เบญจมาศ บูชา
741/2541จังหวัดสุพรรณบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์285/50273/3/2550600600จิรินัย ดำพร้อม
ย.3/2548แพ่งธนบุรีนางประยงค์ คำหวาน310/50379/3/2550600600ภูรหงษ์ ทองศักดิ์
1228/2548จังหวัดสุพรรณบุรีบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 315/503210/3/2550600600จิรินัย ดำพร้อม
2395/2547แขวงสมุทรปราการนางอุไร แสงทอง404/504528/3/2550600600จิรินัย ดำพร้อม
3299/2541แพ่งธนบุรีนายไกรสิทธิ์ วงค์สามศร498/500722/4/2550600600จิรินัย
ย.3/2548แพ่งธนบุรีนางประยงค์ คำหวาน811/500926/6/2550600600ภูรหงษ์ ทองศักดิ์
741/2541จังหวัดสุพรรณบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์808/503126/6/2550600600จิรินัย
676/2549จังหวัดสุพรรณบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์880/50077/7/2550600600เบญจมาศ บูชา
1649/2538จังหวัดสุพรรณบุรีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด908/504312/7/2550600600-
324/2547จังหวัดอ่างทองธนาคารกสิกรไทย จำกัด1123/50389/8/2550600600จิรินัย ดำพร้อม
1649/2538จังหวัดสุพรรณบุรีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด1433/500429/10/2550600600-
9773/2549แพ่งกรุงเทพใต้บริษัทสยามจีโมส์ จำกัด1440/503330/10/2550600600จิรินัย ดำพร้อม
342/2550แขวงสุพรรณบุรีนายทับทิม ศรีนาค1562/50354/12/2550600600ภูรหงษ์ ทองศักดิ์
3/2550จังหวัดนครปฐมธนาคารทหารไทย จำกัด016/51247/1/2551600600เบญจมาศ
806/2547ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์เอ็น เอฟ เอส จำกัด145/51037/2/255118001800ภูรหงษ์ ทองศักดิ์
334/2550แขวงสุพรรณบุรีนายอนุรักษ์ ราชวงษ์453/51473/5/2551600600จิรินัย ดำพร้อม
4299/2540จังหวัดสุพรรณบุรีนายกล้าหาญ บุญจรุงพงษ์492/513415/5/2551300300จิรินัย ดำพร้อม
454/2551จังหวัดอ่างทองธนาคารนครหลวงไทย จำกัด1337/511613/12/2551600600จิรินัย ดำพร้อม
ธ.1923/2544แพ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด203/522926/2/2552600600น้ำมนต์ ศรีเอี่ยม
351/2550แขวงสุพรรณบุรีนายสมศักดิ์ พนม385/523720/4/2552600600ภูรหงษ์ ทองศักดิ์
8913/2540แพ่งธนาคารทหารไทย จำกัด540/520729/5/2552600600จิรินัย สัตโกวิท
1091/2551แขวงสุพรรณบุรีนางสาวภักดิพร แสนคำ670/520125/6/2552600600เบญจมาศ บูชา
ธ.4139/2548แพ่งธนาคารกรุงไทย จำกัด716/52394/7/2552600600-
806/2547ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด987/523719/9/255218001800ภูรหงษ์ ทองศักดิ์
ธ.05074/2541แพ่งธนาคารทหารไทย จำกัด1049/52287/10/2552900900เบญจมาศ บูชา
1334/2543จังหวัดสุพรรณบุรีนายเพทาย มีสมหวัง 1236/523626/11/2552900900ภูรหงษ์
1055/2543จังหวัดสุพรรณบุรีบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด1243/524526/11/2552600600จิรินัย ดำพร้อม
859/2545แขวงสุพรรณบุรีนางจิตรา อิ่นคำ054/533016/1/2553600600ภูรหงษ์
2395/2547แขวงสมุทรปราการนางอุไร แสงทอง157/53208/2/2553600600จิรินัย ดำพร้อม
ย.00072/2545แพ่งธนบุรีนายสมาน อั้งโสภา643/531318/6/2553600600เบญจมาศ
1668/2548แขวงนครสวรรค์บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด657/530621/6/2553600600-
1121/2550จังหวัดสุพรรณบุรีธนาคารออมสิน656/531022/6/2553600600เบญจมาศ
806/2547ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด702/53021/7/255318001800ภูรหงษ์ ทองศักดิ์
938/2546ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด786/531424/7/2553600600ชีรา ลลิตเลิศล้ำ
ย.3/2548แพ่งธนบุรีนางประยงค์ คำหวาน786/532724/7/2553600600ภูรหงษ์ ทองศักดิ์
4386/2537แพ่งกรุงเทพใต้บริษัท โอเซี่ยนลีสซิ่ง จำกัด1025/53361/10/2553600600เบญจมาศ บูชา
1362/2551จังหวัดนครสวรรค์บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด1163/533913/11/2553600600จิรินัย ดำพร้อม
4386/2537แพ่งกรุงเทพใต้บริษัท โอเซี่ยนลีสซิ่ง จำกัด211/54235/3/2554600600เบญจมาศ บูชา
1334/2543จังหวัดสุพรรณบุรีนายเพทาย มีสมหวัง 433/543326/4/2554900900เบญจมาศ บูชา
ย.00072/2545แพ่งธนบุรีนายสมาน อั้งโสภา457/54382/5/2554600600เบญจมาศ
ย.3/2548แพ่งธนบุรีนางประยงค์ คำหวาน463/54153/5/2554600600ภูรหงษ์ ทองศักดิ์
ผบ.137/2553จังหวัดสุพรรณบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์021/551013/1/2555600600จิรินัย ดำพร้อม
754/2549จังหวัดสุพรรณบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์024/552914/1/2555600600รัตนา สบายพร
07228/2542แพ่งนางสาวศรีทอง พิณสุวรรณ223/550822/3/2555600600รัตนา สบายพร
ย.401/2548แพ่งธนบุรีพลตำรวจตรีสงบ รอดประเสริฐ499/553725/7/2555600600-
ย.173/2550จังหวัดนนทบุรีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)504/550926/7/2555600600-
97/2549แขวงสุพรรณบุรีบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด503/551026/7/2555600600-
1362/2551จังหวัดนครสวรรค์บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด504/553626/7/2555600600-
ยอดรวม60,060 59,340