กรุณาเลือกสำนักงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดล้มละลาย 4
เลขคดีศาลโจทก์เล่มที่เลขที่ใบเสร็จวันที่ใบเสร็จจำนวนเงินยอดค้างชำระเจ้าของสำนวน
ล.318/2535แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด028/405023/9/2540720720โสภณ จิตจำ
ล.178/2538แพ่งกรุงเทพใต้บริษัท ซันยง คอปอเรชั่น จำกัด136/41012/7/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.256/2537แพ่งกรุงเทพใต้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด136/41022/7/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.178/2538แพ่งกรุงเทพใต้บริษัท ซันยง คอปอเรชั่น จำกัด145/414322/7/254110801080โสภณ จิตจำ
ล.256/2537แพ่งกรุงเทพใต้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด184/411230/9/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.106/2540แพ่งกรุงเทพใต้บริษัท ซี.เอ็น.แอ็ดวานซ์ อีเล็คตริค จำกัด281/423224/5/2542720720โสภณ จิตจำ
ล.384/2538แพ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอส ซี เอฟ จำกัด335/42458/11/2542720720โสภณ จิตจำ
ล.384/2538แพ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอส ซี เอฟ จำกัด335458/11/2542720720วัฒณีย์ เกตุศรี
ล.494/2537แพ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อินเตอร์เครดิตแอนด์ทรัสต์ จำกัด070/430329/6/2543720720ศักดิ์ชัย นวลสุวรรณ์
ล.199/2539แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด087/435028/8/2543720720ขจิต เวชรังษี
ล.454/2540แพ่งนางสมสกุล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา112/43481/11/2543720720วัลยา จิวานุพันธ์
ล.494/2537แพ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อินเตอร์เครดิตแอนด์ทรัสต์ จำกัด134330/1/2544720720โกวิท จงจิต
ล.34/2540แพ่งธนาคารนครหลวงไทย จำกัด614928/5/254410801080วีรชาติ โลหกิจ
ล.429/2532แพ่งธนาคารนครหลวงไทย จำกัด90/44469/7/2544720720จันทร์จิรา เฉลิมวุฒิศักดิ์
ล.279/2537แพ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเซีย จำกัด274/443831/8/2544720720วัลยา จิวานุพันธ์
ล.39/2533แพ่งธนบุรีนายชวลิต ศิริค้างคาวทอง357/443720/9/2544720720วีรชาติ โลหกิจ
ล.179/2540แพ่งกรุงเทพใต้นางสาววนิดา ระดี362/440321/9/2544720720วีรชาติ โลหกิจ
ล.14/2539จังหวัดจันทบุรีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด375/445026/9/254410801080อาภรณีย์ เสมรสูต
ล.454/2540แพ่งนางสมสกุล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา479/442231/10/2544720720โสภณ จิตจำ
ล.4/2538จังหวัดระยองนายธนชัย ทองเนียม571/442030/11/2544720720โสภณ จิตจำ
ล.254/2538แพ่งกรุงเทพใต้นางสาวลิ้นจี่ พัฒนพงศ์พิบูล59/453016/1/2545720720บรรจงจิต มาลากาญจน์
ล.34/2540แพ่งธนาคารนครหลวงไทย จำกัด90/450822/1/2545720720ภาณุ ศรีจริยา
ล.294/2537แพ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด627/45355/7/2545720720ณรงค์ชัย สิทธารถ
ล.234/2541แพ่งกรุงเทพใต้ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด890/453118/9/2545720720บรรจงจิต มาลากาญจน์
ล.164/2541แพ่งธนบุรีบริษัท สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด945/45122/10/2545360360พรพรรณ สวัสดี
ล.234/2531แพ่งธนาคารนครหลวงไทย จำกัด945/45182/10/2545720720วันวิสาข์ สมมะลวน
ล.494/2529แพ่งนายภูพัฒน์ ปาวา1060/454322/10/2545720720พรจันทร์ มั่นพิริยะกุล
184/2544ล้มละลายกลางธนาคารศรีนคร จำกัด1094/452128/10/2545720720ศศิธร อ่อนแสง
ล.179/2540แพ่งกรุงเทพใต้นางสาววนิดา ระดี1253/451226/11/2545720720พรจันทร์ มั่นพิริยะกุล
ล.34/2542แพ่งกรุงเทพใต้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด1305/45079/12/2545720720บรรจงจิต มาลากาญจน์
ล.254/2538แพ่งกรุงเทพใต้นางสาวลิ้นจี่ พัฒนพงศ์พิบูล079/461120/1/2546720720บรรจงจิต มาลากาญจน์
ล.494/2537แพ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อินเตอร์เครดิตแอนด์ทรัสต์ จำกัด078/461520/1/254610801080สมฤดี รัตนานนท์
ล.254/2538แพ่งกรุงเทพใต้นางสาวลิ้นจี่ พัฒนพงศ์พิบูล 087/460822/1/2546720720บรรจงจิต มาลากาญจน์
ล.209/2542แพ่งธนาคารนครหลวงไทย จำกัด225/464726/2/2546720720ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี
659/2544ล้มละลายกลางธนาคารเอเซีย จำกัด230/462527/2/254614401440สุรพล จินต์วิไลฉันท์
ล.429/2536แพ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด561/461113/5/2546720720ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี
ฟ.19/2542ล้มละลายกลางบริษัทเงินทุนภัทรธนกิจ จำกัด761/464430/6/254614401440พรจันทร์ มั่นพิริยะกุล
ล.294/2537แพ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด961/46246/8/2546720720วิระอนงค์ จงจิตร
ล.139/2539แพ่งธนบุรีนางวิมลศรี ชีวาสุขถาวร 1073/464927/8/2546720720เศกสิทธิ์ ภูเด่นไสย
ล.39/2539แพ่งธนบุรีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อินเตอร์เครดิตฯ1132/46035/9/2546720720บรรจงจิต มาลากาญจน์
ล.104/2532แพ่งธนบุรีธนาคารศรีนคร จำกัด1327/46346/10/2546720720สิริวรรณ จันทร์สิน
909/2545ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์ธนบุรี จำกัด1767/461819/12/2546720720ศิรดา สวัสดิ์มงคล
589/2545ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด1844/461630/12/2546720720ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี
1979/2545ล้มละลายกลางธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปรเรชั่น จำกัด226/47335/2/2547720720วรรณวิภา วิวัฒน์วานิช
ล.109/2541แพ่งธนบุรีธนาคารทหารไทย จำกัด230/47506/2/2547720720โอบพงศ์ ภคภานนท์
ล.259/2536แพ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนทรัพย์302/474317/2/2547720720บรรจงจิต มาลากาญจน์
1114/2545ล้มละลายกลางนายทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์479/472617/3/2547720720ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี
784/2543ล้มละลายกลางธนาคารเอเชีย จำกัด646/473619/4/254710801080ประทิน ไหลประเดิมพันธ์
154/2542แพ่งธนบุรีบริษัท บี.ที.เอส คอนกรีต จำกัด 752/474511/5/254710801080ศิรดา สวัสดิ์มงคล
1494/2545ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์แม็กซ์ จำกัด938/474612/6/2547720720เศกสิทธิ์ ภูเด่นไสย
24/2545ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1056/472929/6/254710801080บรรจงจิต มาลากาญจน์
24/2545ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1154/471413/7/2547360360บรรจงจิต มาลากาญจน์
1449/2545ล้มละลายกลางนายนิคม อิ่มใจ 1165/473614/7/2547720720ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี
ล.219/2539แพ่งกรุงเทพใต้นายธนบูรณ์ บุญชื่นสุข 1165/473714/7/2547720720สิริวรรณ จันทร์สิน
ล.279/2537แพ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเชีย จำกัด 1165/473814/7/2547720720วัลยา จิวานุพันธ์
1124/2546ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด 1236/470523/7/2547720720วรวัฒน์ ขจรเกียรติศิริ
1104/2544ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด1236/470623/7/2547720720โอบพงศ์ ภคภานนท์
1209/2545ล้มละลายกลางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 1253/473327/7/2547720720อิสสรา จำเรือง
ล.569/2543ล้มละลายกลางบริษัทสยามเจเนอรัล แฟคตอริ่ง จำกัด 1343/471013/8/2547720720เศกสิทธิ์ ภูเด่นไสย
ล.569/2543ล้มละลายกลางบริษัทสยามเจเนอรัล แฟคตอริ่ง จำกัด 1365/470518/8/2547720720เศกสิทธิ์ ภูเด่นไสย
1474/2546ล้มละลายกลางธนาคารเอเชีย จำกัด1365/470718/8/2547720720อิสสรา จำเรือง
784/2543ล้มละลายกลางธนาคารเอเชีย จำกัด1463/47236/9/2547360360ประทิน ไหลประเดิมพันธ์
814/2546ล้มละลายกลางบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด 1568/474928/9/2547720720วรรณวิภา วิวัฒน์วานิช
ล.64/2544ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด1568/475028/9/2547720720ธวัชชัย คล้ายผูก
534/2545ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด1608/47248/10/2547720720สุรพล
1494/2544ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์แม็กซ์ จำกัด 1608/47258/10/254718001800เศกสิทธิ์ ภูเด่นไสย
264/2546ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์เอ็น เอฟ เอส จำกัด 1615/473911/10/254710801080วิระอนงค์ จงจิตร
564/2544ล้มละลายกลางบริษัทเท็กซ์-มาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1624/472512/10/2547720720บรรจงจิต ฟูจันทร์ใหม่
ล.9/2544แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด1620/474612/10/2547720720สุรพล
834/2545ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด1635/473914/10/2547720720บรรจงจิต ฟูจันทร์ใหม่
1979/2545ล้มละลายกลางธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1741/47208/11/2547720720วรรณวิภา วิวัฒน์วานิช
1279/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด1741/47218/11/254710801080ศิรดา สวัสดิ์มงคล
849/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด1741/47228/11/2547720720ศิรดา สวัสดิ์มงคล
559/2546ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน1739/47358/11/2547720720ศิรดา สวัสดิ์มงคล
684/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด1739/47488/11/2547720720ศิรดา สวัสดิ์มงคล
2024/2545ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน1742/47209/11/2547720720อิสสรา จำเรือง
244/2546ล้มละลายกลางนายเสวี วิวัฒน์พนชาติ1776/470418/11/2547720720ประทิน ไหลประเดิมพันธ์
1024/2545ล้มละลายกลางธนาคารเอเชีย จำกัด1776/470518/11/2547720720ประทิน ไหลประเดิมพันธ์
244/2546ล้มละลายกลางนายเสวี วิวัฒน์พนชาติ1781/474819/11/254714401440ประทิน ไหลประเดิมพันธ์
ล.279/2537แพ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเชีย จำกัด 1792/474022/11/2547720720วัลยา ฮกมาลี
ล.189/2537แพ่งกรุงเทพใต้กรมสรรพากร1841/471630/11/2547720720วัลยา จิวานุพันธ์
659/2543ล้มละลายกลางนายสุธรรม ปานศรี 1907/472215/12/2547720720สมฤดี พานิชอัตรา
1364/2544ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด166/482222/2/2548720720โอบพงศ์ ภคภานนท์
569/2547ล้มละลายกลางกองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง204/48457/3/2548720720ศิรดา สวัสดิ์มงคล
ล.459/2540ล้มละลายกลางกรมสรรพากร304/48031/4/2548720720วรรณวิภา วิวัฒน์วานิช
1609/2546ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด323/48337/4/254810801080วิระอนงค์ จงจิตร
679/2544ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด353/480116/4/2548720720โอบพงศ์ ภคภานนท์
1279/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด360/480416/4/2548720720ศิรดา สวัสดิ์มงคล
1249/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด434/48367/5/2548720720ศิรดา สวัสดิ์มงคล
1014/2544ล้มละลายกลางกองทุนรวมวีแคปปิตอล514/48151/6/2548720720โอบพงศ์ ภคภานนท์
1014/2544ล้มละลายกลางกองทุนรวมวีแคปปิตอล516/48342/6/254810801080โอบพงศ์ ภคภานนท์
1014/2544ล้มละลายกลางกองทุนรวมวีแคปปิตอล548/480310/6/2548720720โอบพงศ์ ภคภานนท์
1259/2544ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด629/483028/6/2548720720ประทิน ไหลประเดิมพันธ์
ล.179/2540แพ่งกรุงเทพใต้นางสาววนิดา ระดี 637/484530/6/2548720720พรจันทร์ มั่นพิริยะกุล
2384/2546ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด637/484630/6/2548720720ประทิน ไหลประเดิมพันธ์
1259/2544ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด679/480811/7/2548720720ประทิน ไหลประเดิมพันธ์
ล.1064/2533แพ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด889/48248/9/2548720720ประทิน ไหลประเดิมพันธ์
1609/2546ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด945/480621/9/254810801080วิระอนงค์ จงจิตร
ล.219/2539แพ่งกรุงเทพใต้นายธนบูรณ์ บุญชื่นสุข 970/481929/9/2548720720สิริวรรณ จันทร์สิน
ล.64/2544ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด1005/48027/10/2548720720ธวัชชัย คล้ายผูก
1249/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1005/48037/10/2548720720ศิรดา สวัสดิ์มงคล
409/2547ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด1009/48358/10/2548720720ประทิน ไหลประเดิมพันธ์
ล.239/2540แพ่งนายปรีชา โฆษิตนุกูล 1055/483726/10/2548720720วัลยา รัตนวราหะ
1014/2544ล้มละลายกลางกองทุนรวมวีแคปปิตอล1130/482012/11/2548720720โอบพงศ์ ภคภานนท์
ฟ.19/2542ล้มละลายกลางบริษัทเงินทุนภัทรธนกิจ จำกัด 087/490619/1/254912001200พรจันทร์ มั่นพิริยะกุล
534/2545ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด130/491827/1/2549600600สุรพล จินต์วิไลฉันท์
1044/2543ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน315/490210/3/2549900900สุรพล อักษรเนียม
829/2546ล้มละลายกลางบริษัทรุ่งฟ้าเสริมคอร์ปอเรชั่น จำกัด 359/493320/3/254918001800สุรพล อักษรเนียม
244/2546ล้มละลายกลางนายเสวี วิวัฒน์พนชาติ472/490711/4/2549600600ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี
9/2546ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด 496/495017/4/2549900900สมชาย เพ็ชรโต
1379/2546ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด527/491624/4/2549600600วรรณวิภา วิวัฒน์วานิช
9/2546ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด658/492023/5/2549600600สมชาย เพ็ชรโต
ล.344/2542แพ่งบริษัทน้ำมันทีพีไอ 1995 จำกัด658/492123/5/2549600600สุรพล อักษรเนียม
1014/2544ล้มละลายกลางกองทุนรวมวีแคปปิตอล673/494025/5/2549600600โอบพงศ์ ภคภานนท์
2179/2545ล้มละลายกลางกรมสรรพากร688/491427/5/2549600600ศิรดา สวัสดิ์มงคล
519/2547ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด692/493229/5/2549600600ธวัชชัย คล้ายผูก
4649/2547ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด692/493329/5/2549600600วิระอนงค์ จงจิตร
ล.494/2529แพ่งนายภูพัฒน์ ปาวา705/490131/5/2549600600พรจันทร์ มั่นพิริยะกุล
ล.1104/2534แพ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด705/490431/5/2549600600ขจิต เวชรังษี
1249/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด713/49241/6/2549600600ศิรดา สวัสดิ์มงคล
4884/2547ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด721/49213/6/2549600600วัลยา รัตนวราหะ
1014/2544ล้มละลายกลางกองทุนรวมวีแคปปิตอล814/494723/6/2549600600โอบพงศ์ ภคภานนท์
1279/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด825/492427/6/2549600600ศิรดา สวัสดิ์มงคล
409/2548ล้มละลายกลางบริษัทอยุธยาดีเวลลอปเม้นท์ลีสซิ่ง จำกัด825/494027/6/2549900900ศิรวดี ปูชนียกุล
89/2544ล้มละลายกลางนายพงศ์ศักดิ์ ศรีสอ้าน903/49017/7/2549900900วรารัตน์ อุดมยิ่งเจริญ
1019/2543ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด902/49497/7/2549600600สุรพล
1019/2543ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด902/49507/7/2549600600สุรพล จินต์วิไลฉันท์
1019/2543ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด916/494710/7/2549600600สุรพล จินต์วิไลฉันท์
1019/2543ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด916/494810/7/2549600600สุรพล จินต์วิไลฉันท์
3404/2547ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด924/490111/7/2549900900สุรพล จินต์วิไลฉันท์
1019/2543ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด924/490511/7/2549600600สุรพล จินต์วิไลฉันท์
2179/2545ล้มละลายกลางกรมสรรพากร923/494911/7/2549600600ศิรดา สวัสดิ์มงคล
4834/2547ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด958/493417/7/254912001200วรรณวิภา วิวัฒน์วานิช
819/2548ล้มละลายกลางธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย971/494320/7/2549600600วรรณวิภา วิวัฒน์วานิช
684/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด972/494420/7/2549600600ศิรดา สวัสดิ์มงคล
1219/2545ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์แม็กซ์ จำกัด1042/49352/8/2549600600พรจันทร์ มั่นพิริยะกุล
ล.189/2539ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1042/49362/8/2549600600พรจันทร์ มั่นพิริยะกุล
5114/2547ล้มละลายกลางธนาคารเอเชีย จำกัด 1071/49328/8/2549600600โอบพงศ์ ภคภานนท์
814/2543ล้มละลายกลางบริษัท สีไอซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด 1169/49126/9/2549600600สุรพล อักษรเนียม
1774/2548ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด1232/494127/9/2549600600วิระอนงค์ จงจิตร
1114/2547ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด1356/493227/10/2549600600ศิรดา สวัสดิ์มงคล
5294/2547ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด1356/493327/10/2549600600สุรพล อักษรเนียม
1149/2544ล้มละลายกลางบริษัท อยุธยาอินเตอร์เนชั่นแนลแฟคเตอร์ส จำกัด1554/493011/12/2549600600ลักษมี ชีวะเศรษฐธรรม
1764/2547ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด023/50416/1/2550600600ฉัตรชัย เลื่อนประกันสิทธิ์
1704/2545ล้มละลายกลางกองทุนรวมไทยสตราทิจิคแอสเซ็ท126/500126/1/2550600600ฉัตรชัย เลื่อนประกันสิทธิ์
2024/2546ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด136/502129/1/2550600600สุรพล อักษรเนียม
4834/2547ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด531/504627/4/2550900900วรรณวิภา ศรีวัฒนพงศ์
409/2547ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด539/503530/4/2550600600ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี
4834/2547ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด599/503615/5/2550300300วรรณวิภา วิวัฒน์วานิช
ล.189/2539แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด639/502623/5/2550600600แสงรวี แพ่งสุภา
244/2546ล้มละลายกลางนายเสรี วิวัฒน์พนชาติ648/502025/5/2550600600พัลลภ แพทย์ไชยวงษ์
1279/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด671/504030/5/2550600600ศิรดา สวัสดิ์มงคล
819/2548ล้มละลายกลางธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย840/502630/6/2550600600วรรณวิภา วิวัฒน์วานิช
2094/2547ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด840/502730/6/2550600600ศิรดา สวัสดิ์มงคล
244/2546ล้มละลายกลางนายเสรี วิวัฒน์พนชาติ840/502830/6/2550600600สมชาย เพ็ชรโต
2094/2547ล้มละลายกลางบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด846/50151/7/2550600600ศิรดา สวัสดิ์มงคล
1134/2548ล้มละลายกลางนางจิรายุ อิทธิพงษ์887/50029/7/2550600600พัลลภ แพทย์ไชยวงษ์
1959/2548ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด1023/502325/7/2550600600ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี
2029/2548ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด1012/503025/7/2550600600วันวิสาข์ สมมะลวน
ล.464/2541แพ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด1016/504125/7/2550600600ธวัชชัย คล้ายผูก
ล.29/2527แพ่งธนบุรีธนาคารเอเชีย จำกัด1016/504225/7/2550600600สมฤดี รัตนานนท์
ล.494/2537แพ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อินเตอร์เครดิต แอนด์ ทรัสต์ จำกัด1016/504325/7/2550900900สมฤดี รัตนานนท์
814/2545ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์ธนบุรี จำกัด1010/504425/7/2550600600ภาคภูมิ ภู่พันธ์ศรี
829/2546ล้มละลายกลางบริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1030/501226/7/255018001800สุรพล อักษรเนียม
849/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด1028/504626/7/2550600600ศิรดา สวัสดิ์มงคล
2364/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด1080/50482/8/2550600600อัจฉรา พันธ์แสง
1019/2543ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1080/50492/8/2550600600สุรพล จินต์วิไลฉันท์
1019/2543ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1080/50502/8/2550600600สุรพล จินต์วิไลฉันท์
1919/2546ล้มละลายกลางกรมสรรพากร1096/50134/8/2550600600วรรณวิภา วิวัฒน์วานิช
34/2545ล้มละลายกลางบริษัท สหเรือง จำกัด1096/50154/8/2550600600สุรพล
2489/2548ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด1092/50174/8/2550300300ศิรดา สวัสดิ์มงคล
1019/2543ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1098/50106/8/2550600600สุรพล จินต์วิไลฉันท์
1704/2545ล้มละลายกลางกองทุนรวมไทยสตราทิจิคแอสเซ็ท1098/50136/8/255012001200ฉัตรชัย เต็มเปี่ยม
1019/2543ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1098/50146/8/2550600600สุรพล จินต์วิไลฉันท์
1019/2543ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1097/50436/8/2550600600สุรพล จินต์วิไลฉันท์
1249/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1097/50456/8/2550600600ศิรดา สวัสดิ์มงคล
594/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด1106/50347/8/2550600600พิสัณย์ ขันธอุบล
1764/2547ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1203/502310/9/2550600600ฉัตรชัย เลื่อนประกันสิทธิ์
469/2545ล้มละลายกลางกองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง1268/500822/9/2550600600สิริวรรณ จันทร์สิน
684/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด1268/501022/9/2550600600ศิรดา สวัสดิ์มงคล
944/2545ล้มละลายกลางธนาคารเอเชีย จำกัด1570/50255/12/2550600600ทวีศักดิ์ วิธุรวานิชย์
2094/2547ล้มละลายกลางบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด077/513921/1/2551600600ศิรดา สวัสดิ์มงคล
819/2548ล้มละลายกลางธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย116/514529/1/2551600600วรรณวิภา วิวัฒน์วานิช
2094/2547ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด120/514930/1/2551600600ศิรดา สวัสดิ์มงคล
3879/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด 317/511826/3/2551600600ยุทธจักร พิมโคตร
1424/2547ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด323/514627/3/2551600600ฉัตรชัย เลื่อนประกันสิทธิ์
1024/2547ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด323/514727/3/2551600600ฉัตรชัย เลื่อนประกันสิทธิ์
6064/2549ล้มละลายกลางกรมสรรพากร332/513728/3/2551600600วรชัย กุลศักดิ์นันท์
469/2545ล้มละลายกลางกองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง402/510517/4/2551600600สิริวรรณ จันทร์สิน
534/2545ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด497/513016/5/2551600600วงศ์วลี แสงอุทัย
ล.59/2541แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด510/512522/5/2551600600วาสนา อินฟ้าแสง
2094/2547ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด510/512622/5/2551600600วชิราพร จารุวัฒนกุล
1919/2546ล้มละลายกลางกรมสรรพากร610/514314/6/2551600600วรรณวิภา วิวัฒน์วานิช
3059/2547ล้มละลายกลางธนาคารเอเซีย จำกัด 610/514414/6/2551600600วาสนา อินฟ้าแสง
6064/2549ล้มละลายกลางกรมสรรพากร610/514514/6/2551600600วรชัย กุลศักดิ์นันท์
2634/2549ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด661/511026/6/2551600600กอบลาภ พันธุ์วัฒนะสิงห์
944/2545ล้มละลายกลางธนาคารเอเชีย จำกัด704/51345/7/2551600600ทวีศักดิ์ วิธุรวานิชย์
3059/2547ล้มละลายกลางธนาคารเอเซีย จำกัด 835/51454/8/2551600600วาสนา อินฟ้าแสง
5814/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด900/513525/8/2551600600ยุทธจักร พิมโคตร
24/2545ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด910/514527/8/2551300300วาสนา อินฟ้าแสง
24/2545ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด910/514627/8/2551600600วาสนา อินฟ้าแสง
3724/2548ล้มละลายบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด 962/512412/9/2551300300สุชาติ วงศ์สิงห์นาศ
ล.5534/2550ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด1018/514325/9/2551600600นพรุจ พรหมทะสาร
7834/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด1110/510116/10/2551600600ณัฐ ราชบัวศรี
844/2545ล้มละลายกลางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม1133/512621/10/2551600600แสงรวี แพ่งสุภา
69/2544ล้มละลายกลางบริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด1128/514621/10/2551600600วรชัย กุลศักดิ์นันท์
5074/2550ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด1300/51483/12/2551900900วาสนา อินฟ้าแสง
6064/2549ล้มละลายกลางกรมสรรพากร1305/51474/12/2551600600วรชัย กุลศักดิ์นันท์
ล.229/2541แพ่งกรุงเทพใต้นายราชัน หิรัญยตระการ049/522715/1/2552600600ดวงจันทร์ สุขแสง
5764/2548ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด047/522815/1/2552300300ดวงจันทร์ สุขแสง
2364/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด049/522815/1/2552600600ณัฐ ราชบัวศรี
11849/2550ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด057/522417/1/2552600600ยุทธจักร พิมโคตร
8209/2549ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด057/522517/1/2552600600ยุทธจักร พิมโคตร
ล.429/2541แพ่งธนาคารกรุงไทย จำกัด057/522617/1/2552900900ดวงจันทร์ สุขแสง
1659/2549ล้มละลายกลางบริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด196/520725/2/2552900900รัตนกร สุคนธพันธุ์
ล.64/2544ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด196/520825/2/2552600600ทวีศักดิ์ วิธุรวานิชย์
5884/2549ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด196/520925/2/2552900900ดวงจันทร์ สุขแสง
ล.12329/2550ล้มละลายกลางธนาคารสินเอเซีย จำกัด213/524628/2/2552600600ยุทธจักร พิมโคตร
459/2543ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด291/523119/3/2552600600วงศ์วลี แสงอุทัย
534/2545ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด338/520230/3/2552600600วงศ์วลี แสงอุทัย
8389/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด338/522330/3/2552900900อนุสรณ์ ปลั่งศรีสกุล
ล.59/2541แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด414/520727/4/2552600600พูนศักดิ์ อ้นขำ
1164/2548ล้มละลายกลางกรมสรรพากร414/521027/4/2552600600อำนาจ ปรีชาติวงศ์
534/2545ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด414/522428/4/2552600600วงศ์วลี แสงอุทัย
1909/2549ล้มละลายกลางบริษัท แอ๊ดว้านซ์เพ้นท์ แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด419/524228/4/2552600600ญาณิศา ธรรมิกสกุล
69/2544ล้มละลายกลางบริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด544/523130/5/2552600600วรชัย กุลศักดิ์นันท์
209/2543ล้มละลายกลางธนาคารศรีนคร จำกัด728/522411/7/2552600600วชิรา ภาสุนีย์
3729/2549ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด728/522511/7/2552600600วชิรา ภาสุนีย์
2379/2549ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด810/52303/8/255212001200เศกสิทธิ์ ภูเด่นไสย
ล.164/2541แพ่งธนบุรีบริษัท สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด870/523021/8/2552600600ดวงจันทร์ สุขแสง
ล.164/2541แพ่งธนบุรีบริษัท สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด878/523122/8/2552600600ดวงจันทร์ สุขแสง
24/2545ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด989/521519/9/2552600600วาสนา อินฟ้าแสง
224/2545ล้มละลายกลางกองทุนรวมแกนม่าแคปปิตอล998/521322/9/2552600600ดวงจันทร์ สุขแสง
5074/2550ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด998/521822/9/2552600600วาสนา อินฟ้าแสง
ล.429/2541แพ่งธนาคารกรุงไทย จำกัด998/521922/9/2552600600ดวงจันทร์ สุขแสง
3059/2547ล้มละลายกลางธนาคารเอเซีย จำกัด 998/522222/9/2552600600วาสนา อินฟ้าแสง
ล.59/2541แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด1000/520923/9/2552600600วาสนา อินฟ้าแสง
24/2545ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1079/524616/10/2552300300วาสนา อินฟ้าแสง
3569/2548ล้มละลายกลางกรมสรรพากร1178/521113/11/2552900900อุเทน อุปมัย
ล.7004/2551ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด1177/524113/11/2552600600ศิรดา สวัสดิ์มงคล
ล.8109/2550ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด1209/520920/11/2552600600ชาคีย์ ชาสมบัติ
ล.14269/2550ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด1209/521120/11/2552600600ชาคีย์ ชาสมบัติ
5439/2550ล้มละลายกลางธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด1244/522127/11/2552600600อุเทน อุปมัย
ล.239/2540แพ่งนายปรีชา โฆษิตนุกูล032/530411/1/2553900900วชิรา ภาสุนีย์
1624/2547ล้มละลายกลางบริษัทสยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด032/530611/1/2553600600ดวงจันทร์ สุขแสง
4959/2550ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด032/531411/1/2553900900ชาคีย์ ชาสมบัติ
244/2546ล้มละลายกลางนายเสรี วิวัฒน์พนชาติ031/534611/1/2553600600พัลลภ แพทย์ไชยวงษ์
534/2545ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด031/534911/1/2553600600ฉัตรชัย เลื่อนประกันสิทธิ์
599/2548ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด076/531822/1/2553600600ดวงจันทร์ สุขแสง
2484/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด089/534725/1/2553600600เศกสิทธิ์ ภูเด่นไสย
ล.59/2541แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด149/53048/2/2553600600วาสนา อินฟ้าแสง
264/2546ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์เอ็น เอฟ เอส จำกัด158/53299/2/2553300300อุเทน อุปมัย
3819/2547ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด195/532219/2/2553600600วาสนา อินฟ้าแสง
ล.5559/2548ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด203/531722/2/2553900900วาสนา อินฟ้าแสง
3384/2548ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด280/530117/3/2553900900ญาณิศา ธรรมิกสกุล
24/2545ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด317/531525/3/2553300300วาสนา อินฟ้าแสง
5074/2550ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด406/535020/4/2553600600วาสนา อินฟ้าแสง
24/2545ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด431/531926/4/2553600600วาสนา อินฟ้าแสง
6064/2549ล้มละลายกลางกรมสรรพากร602/530411/6/2553600600วรชัย กุลศักดิ์นันท์
ล.8424/2551ล้มละลายกลางกองทุนรวมเอเซียรีคอฟเวอรี่1608/531512/6/2553600600เมธี อาชามาส
ล.10819/2550ล้มละลายกลางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย682/530428/6/2553600600ชุติมา โชคพงษ์อุดมชัย
7569/2550ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด705/53272/7/2553600600ชาคีย์ ชาสมบัติ
ล.429/2541แพ่งธนาคารกรุงไทย จำกัด708/53433/7/2553600600ดวงจันทร์ สุขแสง
ล.14269/2550ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด713/53085/7/2553600600ชาคีย์ คชรินทร์
ล.15894/2550ล้มละลายกลางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย713/53105/7/2553900900ชาคีย์ คชรินทร์
3699/2549ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด740/531913/7/2553600600ศิรดา สวัสดิ์มงคล
ล.5559/2548ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด751/534717/7/2553900900วาสนา อินฟ้าแสง
7944/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด761/531620/7/2553600600ละไมมาด มาตศรี
ล.6974/2551ล้มละลายกลางกรมสรรพากร853/532211/8/2553900900อุเทน อุปมัย
ล.10594/2550ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด853/532311/8/2553900900วาสนา อินฟ้าแสง
ล.5794/2552ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด874/531323/8/2553600600วาสนา อินฟ้าแสง
594/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด907/531930/8/2553600600วชิรา ภาสุนีย์
169/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด950/532711/9/2553600600เศกสิทธิ์ ภูเด่นไสย
24/2545ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1053/53118/10/2553300300วาสนา อินฟ้าแสง
ล.8424/2551ล้มละลายกลางกองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 11198/533424/11/2553600600ชุติมา โชคพงษ์อุดมชัย
204/2549ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1267/533117/12/2553600600วชิรา ภาสุนีย์
534/2545ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด1267/533317/12/2553600600ฉัตรชัย เลื่อนประกันสิทธิ์
ล.13874/2552ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด1267/533417/12/2553600600วาสนา อินฟ้าแสง
ล.13224/2553ล้มละลายกลาง-ล.01/54047/1/2554120120-
ล.14244/2553ล้มละลายกลาง-ล.14/542810/1/2554120120-
ล.14434/2553ล้มละลายกลาง-ล.17/540111/1/2554120120-
ล.14239/2553ล้มละลายกลาง-ล.16/540111/1/2554120120-
ล.13719/2553ล้มละลายกลาง-ล.15/540811/1/2554120120-
ล.13439/2553ล้มละลายกลาง-ล.16/541611/1/2554120120-
ล.12059/2553ล้มละลายกลาง-ล.16/544011/1/2554120120-
ล.14219/2553ล้มละลายกลาง-ล.17/541612/1/2554120120-
ล.14804/2553ล้มละลายกลาง-ล.17/543912/1/2554120120-
ล.14479/2553ล้มละลายกลาง-ล.17/544612/1/2554120120-
ล.13524/2553ล้มละลายกลาง-ล.13/541813/1/2554120120-
ล.15149/2553ล้มละลายกลาง-ล.18/541913/1/2554120120-
ล.14684/2553ล้มละลายกลาง-ล.18/542113/1/2554120120-
ล.1204/2553ล้มละลายกลาง-ล.18/542413/1/2554120120-
ล.14559/2553ล้มละลายกลาง-ล.18/544413/1/2554120120-
ล.14949/2553ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.37/541915/1/2554120120-
ล.15039/2553ล้มละลายกลาง-ล.19/542115/1/2554120120-
ล.14194/2553ล้มละลายกลาง-ล.19/542315/1/2554120120-
ล.22894/2553ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.37/542515/1/2554120120-
ล.15234/2553ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัรพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.41/540517/1/2554120120-
ล.13154/2553ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ล.41/545017/1/2554120120-
ล.5854/2552ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด056/544719/1/2554600600วาสนา อินฟ้าแสง
ล.15989/2553ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.45/540121/1/2554120120-
ล.16344/2553ล้มละลายกลางธนาคารออมสินล.45/540621/1/2554120120-
ล.15694/2553ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ล.44/544721/1/2554120120-
ล.15004/2553ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.48/540824/1/2554120120-
ล.16074/2553ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พาลาภ จำกัดล.52/54403/2/2554120120-
ล.17244/2553ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.55/544511/2/2554120120-
ล.10259/2552ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)247/541314/3/2554600600ปาริชาติ คุณาสวัสดิ์
234/2545ล้มละลายกลางธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) 247/541514/3/2554600600อำนาจ ปรีชาติวงศ์
459/2543ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)247/541614/3/2554600600ปาริชาติ คุณาสวัสดิ์
ล.319/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.72/544023/3/2554120120-
ล.11019/2550ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 285/544923/3/2554600600ศิรวดี ปูชนียกุล
13779/2550ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)285/545023/3/2554600600วงศ์ วงศ์วิวัฒน์
209/2543ล้มละลายกลางธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)408/542220/4/2554600600ทศวรรษ หะไว
ล.709/2554ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ล.80/544221/4/2554120120-
ล.10354/2550ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด416/540722/4/2554600600ทศวรรษ หะไว
849/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)415/541222/4/2554600600ทศวรรษ หะไว
ล.324/2546ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์ธนบุรี จำกัด416/541322/4/2554600600ทศวรรษ หะไว
7569/2550ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 567/540130/5/2554600600นภัส ลำยอง
ล.19319/2552ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด566/544830/5/2554600600วาสนา อินฟ้าแสง
ล.5794/2552ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด566/544930/5/2554600600วาสนา อินฟ้าแสง
ล.2609/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.99/541724/6/2554120120-
ล.5859/2549ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.78/541228/6/2554120120-
ล.1544/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.78/544128/6/2554120120-
ล.1204/2554ล้มละลายกลางนางนุชจรี รอดรักษาล.77/544128/6/2554120120-
ล.3469/2552ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.88/540330/6/2554120120-
ล.1844/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.91/54241/7/2554120120-
ล.2704/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.109/54088/7/2554120120-
ล.3159/2554ล้มละลายกลางธนาคารออมสินล.108/54458/7/2554120120-
ล.844/2554ล้มละลายกลางนางนุชจรี รอดรักษาล.84/543911/7/2554120120-
ล.944/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.84/8544511/7/2554120120-
ล.1439/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.85/8541312/7/2554120120-
ล.1379/2554ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ล.85/8541612/7/2554120120-
ล.999/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.85/8542712/7/2554120120-
ล.734/2554ล้มละลายกลางบริษัท นครหลวงสุราษฎร์ ลิสซิ่ง จำกัดล.85/543512/7/2554120120-
ล.2569/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.103/543419/7/2554120120-
ล.2864/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.105/543126/7/2554120120-
ล.3104/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.122/543326/7/2554120120-
ล.3999/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.122/543626/7/2554120120-
ล.2004/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.105/543726/7/2554120120-
ล.16234/2553ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สาทร จำกัดล.116/540427/7/2554120120-
ล.16494/2554ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ล.116/540827/7/2554120120-
ล.3679/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.116/541327/7/2554120120-
ล.2779/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.125/543228/7/2554120120-
ล.4209/2554ล้มละลายกลางบริษัท ศรีสมาน อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัดล.130/54351/8/2554120120-
ล.4539/2554ล้มละลายกลางธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)ล.130/54441/8/2554120120-
ล.3419/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.135/54408/8/2554120120-
ล.5374/2554ล้มละลายกลางกองทุนรวมโกลบอลไทย พร็อพเพอร์ตี้ล.135/54418/8/2554120120-
ล.5059/2554ล้มละลายกลางนายเดช นำศิริกุลล.138/54219/8/2554120120-
ล.6079/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.155/541218/8/2554120120-
ล.5229/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.155/541718/8/2554120120-
ล.5164/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ล.157/542819/8/2554120120-
ล.4739/2554ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ล.152/542919/8/2554120120-
ล.4969/2554ล้มละลายกลางนางอำนวย เริ่มพยับล.152/543619/8/2554120120-
ล.5899/2554ล้มละลายกลางนายเอนก ชวดเปีย ผู้ชำระบัญชีล.157/543619/8/2554120120-
ล.5349/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.151/543619/8/2554120120-
ล.5559/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.151/544619/8/2554120120-
ล.10114/2552ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ล.162/541125/8/2554120120-
ล.6809/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สาทร จำกัดล.162/541325/8/2554120120-
ล.7034/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.162/541425/8/2554120120-
ล.7114/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.163/541525/8/2554120120-
ล.6389/2554ล้มละลายกลางนายนรุทธิ์ อุทธาล.166/540512/9/2554120120-
ล.804/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.174/544716/9/2554120120-
ล.7839/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.175/543620/9/2554120120-
ล.7899/2554ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ล.175/543720/9/2554120120-
ล.8409/2554ล้มละลายกลางบริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัดล.188/541413/10/2554120120-
ล.8314/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.191/540818/10/2554120120-
ล.8724/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.198/542926/11/2554120120-
ล.9199/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.201/54033/12/2554120120-
ล.9164/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.200/54493/12/2554120120-
ล.8244/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.001/550314/1/2555120120-
ล.9884/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.001/550914/1/2555120120-
ล.9399/2554ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ล.001/552014/1/2555120120-
ล.9839/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.001/552214/1/2555120120-
ล.10034/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.001/554914/1/2555120120-
ล.9729/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.003/550317/1/2555120120-
ล.9899/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.003/551217/1/2555120120-
ล.9969/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.003/551517/1/2555120120-
ล.10124/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.003/551717/1/2555120120-
ล.9764/2554ล้มละลายกลางบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ล.003/553217/1/2555120120-
ล.10104/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.003/554017/1/2555120120-
ล.9989/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.002/554617/1/2555120120-
ล.9974/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.007/550220/1/2555120120-
ล.10394/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.006/554420/1/2555120120-
ล.10494/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.007/552721/1/2555120120-
ล.10844/2554ล้มละลายกลางธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)ล.013/550916/2/2555120120-
ล.469/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์ อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอันซ์ จำกัดล.024/554320/3/2555120120-
ล.709/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.029/55136/4/2555120120-
ล.14519/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.031/553012/4/2555120120-
ล.1259/2555ล้มละลายกลางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ล.033/554820/4/2555120120-
ล.1493/2555ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ล.035/553523/4/2555120120-
ล.1634/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.036/550126/4/2555120120-
ล.599/2555ล้มละลายกลางกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอลล.036/550726/4/2555120120-
ล.1119/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.036/550826/4/2555120120-
ล.1334/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.036/551026/4/2555120120-
ล.1444/2555ล้มละลายกลางกรมสรรพากรล.036/551126/4/2555120120-
ล.1534/2555ล้มละลายกลางกรมสรรพากรล.036/552026/4/2555120120-
ล.1484/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.036/553626/4/2555120120-
ล.1124/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.035/554426/4/2555120120-
ล.1079/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.035/554526/4/2555120120-
ล.1374/2555ล้มละลายกลางบริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ล.035/554726/4/2555120120-
ล.1349/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.037/550127/4/2555120120-
ล.1389/2555ล้มละลายกลางธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)ล.037/551027/4/2555120120-
ล.1024/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.037/551227/4/2555120120-
ล.1339/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.037/552127/4/2555120120-
ล.1439/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.037/552227/4/2555120120-
ล.1529/2555ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.037/552627/4/2555120120-
ล.1539/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.037/553227/4/2555120120-
ล.1624/2555ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ล.037/553727/4/2555120120-
ล.1714/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.037/553827/4/2555120120-
ล.1470/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.037/553927/4/2555120120-
ล.1649/2555ล้มละลายกลางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยล.036/554327/4/2555120120-
ล.1394/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.036/554927/4/2555120120-
ล.1034/2555ล้มละลายกลางบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัดล.041/550112/5/2555120120-
ล.1554/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.041/551212/5/2555120120-
ล.1709/2555ล้มละลายกลางบริษัทแลคตาซอย จำกัดล.041/552612/5/2555120120-
ล.1409/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.041/552712/5/2555120120-
ล.1364/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.040/554512/5/2555120120-
ล.1989/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ล.040/554021/5/2555120120-
ล.2304/2555ล้มละลายกลางบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ล.048/550122/5/2555120120-
ล.2279/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.048/550322/5/2555120120-
ล.2354/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขมวิท จำกัดล.048/550422/5/2555120120-
ล.2204/2555ล้มละลายกลางบริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ล.048/550922/5/2555120120-
ล.1664/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.048/551422/5/2555120120-
ล.1804/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.048/552122/5/2555120120-
ล.2234/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.048/553022/5/2555120120-
ล.2134/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.048/553422/5/2555120120-
ล.1799/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.048/554022/5/2555120120-
ล.1559/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.047/554722/5/2555120120-
ล.2349/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.049/550423/5/2555120120-
ล.2079/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.049/551923/5/2555120120-
ล.1014/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.049/552523/5/2555120120-
ล.1954/2555ล้มละลายกลางบริษัท อินเทลชั่น จำกัดล.049/552623/5/2555120120-
ล.2329/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สาทร จำกัดล.047/553223/5/2555120120-
ล.2264/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.047/553723/5/2555120120-
ล.2274/2555ล้มละลายกลางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ล.047/553923/5/2555120120-
ล.2409/2555ล้มละลายกลางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยล.050/550230/5/2555120120-
ล.1459/2555ล้มละลายกลางนายดุสิต ศาสนอนันต์ล.050/550730/5/2555120120-
ล.2189/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.050/551030/5/2555120120-
ล.2419/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.050/551330/5/2555120120-
ล.1564/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.050/551930/5/2555120120-
ล.2414/2555ล้มละลายกลางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยล.050/552230/5/2555120120-
ล.2179/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.050/552630/5/2555120120-
ล.2184/2555ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ล.050/552730/5/2555120120-
ล.2334/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.050/552930/5/2555120120-
ล.2389/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.050/553330/5/2555120120-
ล.1939/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.049/553530/5/2555120120-
ล.2494/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สแตนดร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัดล.050/554230/5/2555120120-
ล.1794/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.050/554330/5/2555120120-
ล.2254/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.049/554830/5/2555120120-
ล.1614/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.053/55057/6/2555120120-
ล.2429/2555ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดล.053/55107/6/2555120120-
ล.2404/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ล.053/55157/6/2555120120-
ล.2554/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.053/55167/6/2555120120-
ล.1219/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอันซ์ จำกัดล.053/55217/6/2555120120-
ล.2479/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สาทร จำกัดล.053/55227/6/2555120120-
ล.1959/2555ล้มละลายกลางกองทุนรวมบางกอก แคปปิตอลล.053/55237/6/2555120120-
ล.1309/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.053/55277/6/2555120120-
ล.2544/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.053/55287/6/2555120120-
ล.2394/2555ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ล.051/55287/6/2555120120-
ล.2459/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.053/55307/6/2555120120-
ล.2319/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.053/55327/6/2555120120-
ล.2439/2555ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ล.052/55507/6/2555120120-
ล.2794/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.055/551412/6/2555120120-
ล.2534/2555ล้มละลายกลางบริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ล.054/552512/6/2555120120-
ล.2594/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.054/552612/6/2555120120-
ล.2519/2555ล้มละลายกลางกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอลล.054/552712/6/2555120120-
ล.2649/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.054/553212/6/2555120120-
ล.2634/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.054/553312/6/2555120120-
ล.2549/2555ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ล.054/553412/6/2555120120-
ล.2614/2555ล้มละลายกลางธนาคารออมสินล.054/554512/6/2555120120-
ล.2929/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.057/550219/6/2555120120-
ล.2934/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัดล.058/550419/6/2555120120-
ล.324/2555ล้มละลายกลางบริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ล.057/550619/6/2555120120-
ล.1994/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.057/550719/6/2555120120-
ล.2709/2555ล้มละลายกลางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยล.058/550919/6/2555120120-
ล.2659/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.057/551419/6/2555120120-
ล.2524/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.057/551719/6/2555120120-
ล.2129/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.057/551919/6/2555120120-
ล.3069/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.058/552119/6/2555120120-
ล.3039/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.057/552519/6/2555120120-
ล.2774/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.057/553819/6/2555120120-
ล.2664/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.056/554519/6/2555120120-
ล.2449/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.056/554619/6/2555120120-
ล.2589/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.056/555019/6/2555120120-
ล.2959/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.059/550321/6/2555120120-
ล.2769/2555ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.059/550621/6/2555120120-
ล.2829/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.059/551221/6/2555120120-
ล.2864/2555ล้มละลายกลางธนาคารออมสินล.059/551621/6/2555120120-
ล.3029/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.059/552021/6/2555120120-
ล.2399/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.059/552321/6/2555120120-
ล.1599/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.059/552621/6/2555120120-
ล.2704/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.058/553021/6/2555120120-
ล.2779/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.058/553121/6/2555120120-
ล.3079/2555ล้มละลายกลางกรมสรรพากรล.059/553121/6/2555120120-
ล.3139/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.058/553421/6/2555120120-
ล.2464/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.058/553621/6/2555120120-
ล.2999/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.059/553921/6/2555120120-
ล.2914/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.058/554021/6/2555120120-
ล.6879/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.058/554221/6/2555120120-
ล.2059/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.058/554421/6/2555120120-
ล.3084/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.058/555021/6/2555120120-
ล.2899/2555ล้มละลายกลางบริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดล.062/550228/6/2555120120-
ล.2854/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.060/551828/6/2555120120-
ล.2764/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.060/551928/6/2555120120-
ล.2889/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.060/552828/6/2555120120-
ล.2989/2555ล้มละลายกลางธนาคารออมสินล.060/552928/6/2555120120-
ล.2839/2555ล้มละลายกลางธนาคารออมสินล.060/553328/6/2555120120-
ล.3099/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.060/553428/6/2555120120-
ล.3089/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.060/554128/6/2555120120-
ล.2924/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.059/554628/6/2555120120-
ล.2904/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.060/555029/6/2555120120-
ล.3129/2555ล้มละลายกลางนายสมบูรณ์ บุญญาภิรมย์ล.063/55056/7/2555120120-
ล.3024/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.063/55156/7/2555120120-
ล.2949/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.063/55186/7/2555120120-
ล.2684/2555ล้มละลายกลางกรมสรรพากรล.063/55206/7/2555120120-
ล.2844/2555ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ล.063/55236/7/2555120120-
ล.3049/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.063/55286/7/2555120120-
ล.3244/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.063/55346/7/2555120120-
ล.3059/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.062/55496/7/2555120120-
ล.2944/2555ล้มละลายกลางกรมสรรพากรล.062/55506/7/2555120120-
ล.3234/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอันซ์ จำกัดล.067/550116/7/2555120120-
ล.3144/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.066/550216/7/2555120120-
ล.3479/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.067/550316/7/2555120120-
ล.3469/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.066/551916/7/2555120120-
ล.3314/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.066/553716/7/2555120120-
ล.3404/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.066/553916/7/2555120120-
ล.3369/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สาทร จำกัดล.066/554916/7/2555120120-
ล.3419/2555ล้มละลายกลางกรมสรรพากรล.066/555016/7/2555120120-
ล.3434/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.067/552017/7/2555120120-
ล.3354/2555ล้มละลายกลางกรมสรรพากรล.067/552417/7/2555120120-
ล.3464/2555ล้มละลายกลางกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอลล.067/553117/7/2555120120-
ล.3264/2555ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ล.070/550419/7/2555120120-
ล.3374/2555ล้มละลายกลางกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอลล.071/550419/7/2555120120-
ล.3729/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.071/550619/7/2555120120-
ล.3829/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.071/550819/7/2555120120-
ล.3509/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.070/551219/7/2555120120-
ล.3649/2555ล้มละลายกลางธนาคารออมสินล.071/551619/7/2555120120-
ล.3664/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.071/551819/7/2555120120-
ล.3604/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.070/551819/7/2555120120-
ล.3804/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.071/552019/7/2555120120-
ล.3849/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.071/552219/7/2555120120-
ล.3614/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.070/552719/7/2555120120-
ล.3524/2555ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.071/553319/7/2555120120-
ล.3769/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สาทร จำกัดล.071/553519/7/2555120120-
ล.3654/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.071/553619/7/2555120120-
ล.3824/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.071/553719/7/2555120120-
ล.3759/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.070/553719/7/2555120120-
ล.3704/2555ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ล.070/553819/7/2555120120-
ล.3764/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.071/553919/7/2555120120-
ล.3319/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.070/554419/7/2555120120-
ล.3864/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.071/554719/7/2555120120-
ล.3629/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.070/554919/7/2555120120-
ล.2819/2555ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.072/551126/7/2555120120-
ล.3924/2555ล้มละลายกลางธนาคารออมสินล.072/554126/7/2555120120-
ล.3289/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.075/552130/7/2555120120-
ล.3744/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.075/552330/7/2555120120-
ล.4164/2555ล้มละลายกลางกรมสรรพากรล.075/552530/7/2555120120-
ล.4149/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.076/55025/8/2555120120-
ล.4074/2555ล้มละลายกลางกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอลล.076/55055/8/2555120120-
ล.4084/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.076/55115/8/2555120120-
ล.4029/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.076/55285/8/2555120120-
ล.4009/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.076/55345/8/2555120120-
ล.3794/2555ล้มละลายกลางธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)ล.075/55405/8/2555120120-
ล.3819/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.075/55415/8/2555120120-
ล.3774/2555ล้มละลายกลางกรมสรรพากรล.075/55425/8/2555120120-
ยอดรวม234,840 234,840