กรุณาเลือกสำนักงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดล้มละลาย 2
เลขคดีศาลโจทก์เล่มที่เลขที่ใบเสร็จวันที่ใบเสร็จจำนวนเงินยอดค้างชำระเจ้าของสำนวน
ล.227/2533แพ่งธนบุรีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด021/40324/9/2540720720โสภณ จิตจำ
ล.492/2530แพ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไอ.ที.เอฟ จำกัด033/401728/10/2540360360โสภณ จิตจำ
ล.422/2532แพ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริจกิจ จำกัด034/40233/11/2540720720โสภณ จิตจำ
ล.982/2533แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด035/40215/11/2540720720โสภณ จิตจำ
ล.882/2533แพ่งกรมสรรพกร035/404210/11/2540720720โสภณ จิตจำ
ล.34/2537แพ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็น.เอ็น แมนเน็จเมนท์036/403611/11/2540720720โสภณ จิตจำ
ล.908/2535แพ่งนายพฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์038/405019/11/2540720720โสภณ จิตจำ
ล.90/2535แพ่งนายสุรินทร์ แสงขำ046/40309/12/254014401440โสภณ จิตจำ
ล.1098/2534แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด061/414222/1/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.420/2537แพ่งบริษัท ทรูเวย์ จำกัด092/41011/4/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.982/2533แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด097/414320/4/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.768/2535แพ่งธนาคารกสิกรไทย จำกัด098/413921/4/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.250/2538แพ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออกฟายแนนซ์ จำกัด099/412222/4/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.462/2537แพ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด105/41371/5/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.66/2539แพ่งนางประภาศรี ชีวะธรรมรัตน์117/411628/5/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.182/2538แพ่งบริษัท แอล เอส ดี เท็กซ์ไทล์ จำกัด119/41413/6/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.86/2539แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด119/41464/6/254110801080โสภณ จิตจำ
ล.326/2536แพ่งนายซ่งเจีย แซ่แต้122/41358/6/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.234/2531แพ่งธนาคารนครหลวงไทย จำกัด124/414010/6/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.364/2531แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด124/414110/6/254110801080โสภณ จิตจำ
ล.608/2530แพ่งพนักงานอัยการ กรมอัยการ130/410123/6/2541360360โสภณ จิตจำ
ล.274/2526แพ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ส่งเสริมเงินทุนไทย จำกัด134/41402/7/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.188/2532แพ่งนายเสรีย์ สืบเนียม152/41054/7/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.86/2538แพ่งธนาคารเอเชีย จำกัด138/41407/7/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.768/2535แพ่งธนาคารกสิกรไทย จำกัด144/414520/7/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.1104/2534แพ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด144/414620/7/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.420/2537แพ่งบริษัท ทรูเวย์ จำกัด145/414022/7/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.390/2537แพ่งธนาคารศรีนคร จำกัด152/410631/7/254110801080โสภณ จิตจำ
ล.1098/2534แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด154/41215/8/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.1064/2533แพ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด154/41225/8/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.190/2524แพ่งบริษัท แมสอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด155/41257/8/254114401440โสภณ จิตจำ
ล.106/2533แพ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จำกัด175/414714/9/2541720720โสภณ จิตจำ
ล.30/2537แพ่งบริษัทโซนี่ไทย จำกัด217/410726/11/2541360360ศิริโชค ละเอียด
ล.90/2535แพ่งนายสุรินทร์ แสงขำ232/422011/1/2542720720อมรรัตน์ โพธิ์พุ่ม
ล.847/2534แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด276027/5/2542720720อำนาจ ปรีชาติวงศ์
ล.847/2534แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด005/432717/1/2543720720โสภณ จิตจำ
ล.62/2540แพ่งธนบุรีบริษัท เวิลด์บริดจ์ทรานสปอต์เตชั่น(ประเทศไทย) จำกัด024/43138/3/254310801080โสภณ จิตจำ
ล.62/2541แพ่งธนบุรีบริษัท เจนมีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด117/430610/11/2543720720สิริโชค ละเอียด
ล.877/2537แพ่งบริษัท แชมป์แอนด์คอเพียสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด120729/1/2544720720สิริโชค ละเอียด
ล.182/2538แพ่งธนบุรีบริษัท แอล เอส ดี เท็กซ์ไทล์ จำกัด27161/3/2544720720สิริโชค ละเอียด
ล.247/2537แพ่งธนบุรีจ่าสิบเอกประเสริฐ ประสมทรัพย์ ที่ 1 กับพวก27171/3/2544720720สิริโชค ละเอียด
ล.877/2535แพ่งบริษัท แชมป์แอนด์คอเพียส คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด29117/3/2544720720สิริโชค ละเอียด
ล.1117/2534แพ่งนายเรืองศักดิ์ กันตะบุตร593622/5/2544720720นุกูล เอียดชูทอง
142/2544ล้มละลายกลางนายมนัสวี เปาอินทร์16/442814/6/2544360360จิตรา พรมจาด
ล.7/2539แพ่งกรุงเทพใต้ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงธนการทอ66/44432/7/2544720720มงคล ศรีสงคราม
ล.197/2542แพ่งธนบุรีบริษัท ชินวัตรแซทเทลไลท์ จำกัด66/44472/7/2544360360สิริโชค ละเอียด
ล.247/2537แพ่งธนบุรีจ่าสิบเอกประเสริฐ ประสมทรัพย์ ที่ 1 กับพวก141/442520/7/2544720720นงนุช อนุรักษ์ชนะชัย
dfasfแขวงอุดรธานีธนาคารทหารไทย จำกัด5000110/8/2544720720โสภณ จิตจำ
317/2544ล้มละลายกลางนางเอมอร คุ้มพันธ์269/442230/8/2544720720อิทธิโชติ วิเรขรัตน์
ล.256/2537แพ่งกรุงเทพใต้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด446/443719/10/2544720720โสภณ จิตจำ
ล.537/2534แพ่งบริษัทเงินทุนพานิช จำกัด493/44257/11/2544720720โสภณ จิตจำ
812/2544ล้มละลายกลางนายสมบุญ ธีระศรีสมบัติ507/441713/11/2544720720โสภณ จิตจำ
ล.42/2537แพ่งนายอำนาจ เจิมประไพ516/441719/11/2544720720โสภณ จิตจำ
ล.422/2542แพ่งนายสุวรรณ จินตนา05/45503/1/2545720720ธิดารัตน์
ล.7/2539แพ่งกรุงเทพใต้ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงธนการทอ15/45347/1/2545720720มงคล ศรีสงคราม
ล.877/2535แพ่งบริษัท แชมป์แอนด์คอเพียส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด453/453516/5/2545720720สิริโชค ละเอียด
ล.337/2541แพ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด465/450420/5/2545720720ธีรยุทธ ยอดเพ็ชรไทย
767/2543ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด478/454623/5/2545720720ธีรยุทธ ยอดเพ็ชรไทย
ล.182/2538แพ่งบริษัทแอล เอส ดี เท็กซ์ไทล์ จำกัด562/453018/6/2545720720ศิริโชค ละเอียด
1117/2544ล้มละลายกลางนายชูศักดิ์ ทรงเงินดี627/45375/7/254510801080จิตรา พรมจาด
ล.262/2531แพ่งนายเติมศักดิ์ กฤษณามระ680/454023/7/254510801080เทิดศักดิ์ ดำเนินยุทธ
ล.62/2529แพ่งนายเติมศักดิ์ กฤษณามระ945/45142/10/2545360360สิริโชค ละเอียด
422/2544ล้มละลายกลางนายพินิจ ปัญญาพร ที่ 1 กับพวก1060/454522/10/2545720720ธีระยุทธ์ ตันตระกูล
ล.537/2534แพ่งบริษัทเงินทุนพานิช จำกัด1071/454524/10/2545720720ดนัย นิลพัฒน์
ล.197/2542แพ่งธนบุรีบริษัทวินวัตรแซทเทลไลท์ จำกัด1270/453528/11/2545720720สิริโชค ละเอียด
ล.847/2534แพ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด079/460820/1/2546720720สิริโชค ละเอียด
ล.267/2540แพ่งกรุงเทพใต้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต จำกัด079/460920/1/2546720720สิริโชค ละเอียด
ล.267/2540แพ่งกรุงเทพใต้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต จำกัด079/461020/1/2546720720สิริโชค ละเอียด
502/2544ล้มละลายกลางนางกฤษณา อุไรเวโรจนากร487/463125/4/2546720720สัณหกิจ ชูกำเนิด
258/2545ล้มละลายกลางนายพนม พละศักดิ์ 718/464320/6/2546720720สุนีย์ วรน้อย
258/2545ล้มละลายกลางนายพนม พละศักดิ์959/46097/8/2546720720สุนีย์ วรน้อย
1250/2544ล้มละลายกลางนางกฤษณา อุไรเวโรจนากร1407/464716/10/254610801080กรรณิการ์ สุภาพงษ์
502/2544ล้มละลายกลางนางกฤษณา อุไรเวโรจนากร1453/462324/10/2546720720สัณหกิจ ชูกำเนิด
812/2544ล้มละลายกลางนายสมบุญ ธีระศรีสมบัติ1701/46479/12/2546720720กรรณิการ์ สุภาพงษ์
681/2546ล้มละลายกลางนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์529/470125/3/2547720720อนุภาพ ศุภเศรษฐศิริ
812/2544ล้มละลายกลางนายสมบุญ ธีระสมบัติ634/470917/4/2547720720กรรณิการ์ สุภาพงษ์
ล.52/2543ล้มละลายกลางนายมนัสวี เปาอินทร์ 639/472717/4/2547720720กฤษดา ทาจินา
316/2543ล้มละลายกลางนายสุวรรณ นันทศรี 639/474517/4/254710801080ประธาน เปี่ยมปิ่นวงศ์
846/2544ล้มละลายกลางนางกฤษณา อุไรเวโรจนากร 647/472819/4/254710801080สัณหกิจ ชูกำเนิด
812/2544ล้มละลายกลางนายสมบุญ ธีระศรีสมบัติ667/473723/4/2547720720กรรณิการ์ สุภาพงษ์
812/2544ล้มละลายกลางนายสมบุญ ธีระศรีสมบัติ886/47094/6/2547720720กรรณิการ์ สุภาพงษ์
479/2544ล้มละลายกลางนายมนัสวี เปาอินทร์ 1608/47218/10/2547720720จิตรา พรมจาด
846/2544ล้มละลายกลางนางกฤษณา อุไรเวโรจนากร 1620/474212/10/254710801080สัณหกิจ ชูกำเนิด
395/2544ล้มละลายกลางนายเพิ่มศักดิ์ เดชะไกศยะ 852/484129/8/254810801080บังอร ฝอยทอง
316/2545ล้มละลายกลางนายสุวรรณ นันทศรี1162/482321/11/2548360360ราชาวดี ทั่งทอง
235/2544ล้มละลายกลางนางสาวมัณฑนา กุลธีระธวัช1235/48227/12/2548720720มัชฌิมา คุปตะวาณิช
1116/2544ล้มละลายกลางนายชูศักดิ์ ทรงเงินดี309/49309/3/254918001800บังอร ฝอยทอง
847/2544ล้มละลายกลางนายสุวรรณ นันทศรี 315/490110/3/2549600600เอนก อินต๊ะวงศ์
1301/2544ล้มละลายกลางนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 322/491911/3/254915001500พรรณี ธีระพงษ์
396/2544ล้มละลายกลางนางเอมอร คุ้มพันธุ์402/493228/3/2549900900เรืองชัย ทาเจริญ
681/2546ล้มละลายกลางนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 457/49087/4/2549900900นครินทร์ ชูลำชิง
846/2544ล้มละลายกลางนางกฤษณา อุไรเวโรจนากร480/493212/4/2549600600สัณหกิจ ชูกำเนิด
1234/2544ล้มละลายกลางนายชูศักดิ์ ทรงเงินดี564/49364/5/2549600600เวสสันดร์ วิทยศิริ
1151/2544ล้มละลายกลางนายสมบูรณ์ อารักษ์มงคล564/49444/5/2549600600จิตรา พรมจาด
1301/2544ล้มละลายกลางนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์667/493024/5/2549600600วิลาวัลย์ อำพันธ์
1301/2544ล้มละลายกลางนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์667/493124/5/2549600600วิลาวัลย์ อำพันธ์
142/2544ล้มละลายกลางนายมนัสวี เปาอินทร์667/493224/5/254918001800นราภรณ์ แสงพันธุ์ตา
1152/2544ล้มละลายกลางนายยุทธนา ชุณหวงศ์667/494124/5/254915001500นราภรณ์ แสงพันธุ์ตา
1301/2544ล้มละลายกลางนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์688/491527/5/2549900900วิลาวัลย์ อำพันธ์
1152/2544ล้มละลายกลางนายยุทธนา ชุณหวงศ์692/493129/5/2549600600นราภรณ์ แสงพันธุ์ตา
142/2544ล้มละลายกลางนายมนัสวี เปาอินทร์730/49386/6/2549900900นราภรณ์ แสงพันธุ์ตา
495/2545ล้มละลายกลางนายมงคล เมฆเสรีกุล744/49348/6/2549600600วิรังรอง นันทขว้าง
1118/2544ล้มละลายกลางนายพนม พละศักดิ์747/49369/6/2549900900สาโรช ประเสริฐ
257/2545ล้มละลายกลางนายศุภมิตร วรสุทธิพิศิษฐ์790/492819/6/2549900900ทิพย์วรรณ จาวโกนันท์
396/2544ล้มละลายกลางนางเอมอร คุ้มพันธ์801/492221/6/2549600600เรืองชัย ทาเจริญ
847/2544ล้มละลายกลางนายสุวรรณ นันทศรี801/492421/6/2549600600เอนก อินต๊ะวงศ์
1002/2544ล้มละลายกลางนายสมบุญ ธีระศรีสมบัติ810/490222/6/2549900900บังอร ฝอยทอง
142/2544ล้มละลายกลางนายมนัสวี เปาอินทร์810/490322/6/254918001800นราภรณ์ แสงพันธุ์ตา
1117/2544ล้มละลายกลางนานชูศักดิ์ ทรงเงินดี814/494924/6/254912001200อาภาพร ประไพตระกูล
1301/2544ล้มละลายกลางนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์814/495024/6/254912001200พรรณี ธีระพงษ์
ล.94/2543ล้มละลายกลางนายบุญส่ง เจียมจิตวณิชา829/492428/6/2549600600จิตรา พรมจาด
258/2545ล้มละลายกลางนายพนม พละศักดิ์929/492512/7/2549900900สุนีย์ วรน้อย
847/2544ล้มละลายกลางนายสุวรรณ นันทศรี1047/49032/8/2549600600เอนก อินต๊ะวงศ์
1301/2544ล้มละลายกลางนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์1042/49342/8/2549900900วิลาวัลย์ อำพันธ์
1052/2544ล้มละลายกลางนายเพิ่มศักดิ์ เดชะไกศยะ1049/49473/8/2549900900สาโรช ประเสริฐ
681/2546ล้มละลายกลางนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 1113/493118/8/2549600600นครินทร์ ชูลำชิง
681/2546ล้มละลายกลางนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 1232/493927/9/2549600600นครินทร์ ชูลำชิง
142/2544ล้มละลายกลางนายมนัสวี เปาอินทร์1232/494027/9/2549900900นราภรณ์ แสงพันธุ์ตา
1301/2544ล้มละลายกลางนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์1241/493729/9/2549600600วิลาวัลย์ อำพันธ์
711/2543ล้มละลายกลางนายอายุตต์ สุมะนังกุล1241/493829/9/2549600600สถิตย์พงศ์ บานแย้ม
142/2544ล้มละลายกลางนายมนัสวี เปาอินทร์1250/49202/10/254918001800นราภรณ์ แสงพันธุ์ตา
1301/2544ล้มละลายกลางนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์1285/490810/10/2549900900วารุณี กนิษฐนาคะ
ล.94/2543ล้มละลายกลางนายบุญส่ง เจียมจิตวณิชา1356/493527/10/2549600600จิตรา พรมจาด
258/2545ล้มละลายกลางนายพนม พละศักดิ์1372/492930/10/2549900900เทิดศักดิ์ ดำเนินยุทธ
1003/2544ล้มละลายกลางนายชูศักดิ์ ทรงเงินดี1548/49239/12/2549600600ทองพูน จันทร์โปร่ง
1301/2544ล้มละลายกลางนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์1548/49249/12/2549600600วารุณี กนิษฐนาคะ
1301/2544ล้มละลายกลางนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์1558/490611/12/2549900900วารุณี กนิษฐนาคะ
1002/2544ล้มละลายกลางนายสมบุญ ธีระศรีสมบัติ 456/50119/4/2550600600บังอร ฝอยทอง
1052/2544ล้มละลายกลางนายเพิ่มศักดิ์ เดชะไกศยะ622/504019/5/2550900900สาโรช ประเสริฐ
847/2544ล้มละลายกลางนายสุวรรณ นันทศรี625/504021/5/2550600600เอนก อินต๊ะวงศ์
846/2544ล้มละลายกลางนางกฤษณา อุไรเวโรจนากร1006/504124/7/2550600600สัณหกิจ ชูกำเนิด
258/2545ล้มละลายกลางนายพนม พละศักดิ์1023/502125/7/2550900900เทิดศักดิ์ ดำเนินยุทธ
1117/2544ล้มละลายกลางนายชูศักดิ์ ทรงเงินดี1023/502225/7/2550900900เทิดศักดิ์ ดำเนินยุทธ
711/2543ล้มละลายกลางนายอายุตต์ สุมะนังกุล1012/502825/7/2550900900สถิตย์พงศ์ บานแย้ม
846/2544ล้มละลายกลางนางกฤษณา อุไรเวโรจนากร1028/504326/7/2550900900สัณหกิจ ชูกำเนิด
846/2544ล้มละลายกลางนางกฤษณา อุไรเวโรจนากร1106/50157/8/2550600600สัณหกิจ ชูกำเนิด
ล.94/2543ล้มละลายกลางนายบุญส่ง เจียมจิตวณิชา1394/502822/10/2550600600สุจิรัตน์ ทองมี
1052/2544ล้มละลายกลางนายเพิ่มศักดิ์ เดชะไกศยะ1555/50433/12/2550900900โดม อินทรสาลี
846/2544ล้มละลายกลางนางกฤษณา อุไรเวโรจนากร221/514527/2/2551600600สัณหกิจ ชูกำเนิด
846/2544ล้มละลายกลางนางกฤษณา อุไรเวโรจนากร221/514627/2/2551600600สัณหกิจ ชูกำเนิด
846/2544ล้มละลายกลางนางกฤษณา อุไรเวโรจนากร221/514727/2/2551600600สัณหกิจ ชูกำเนิด
1052/2544ล้มละลายกลางนายเพิ่มศักดิ์ เดชะไกศยะ392/510911/4/2551900900โดม อินทรสาลี
5112/2548ล้มละลายกลางกองทุนรวมโกลบอลไทยพร็อพเพอร์ตี้462/51186/5/2551600600ลักขณา บุษลา
5452/2548ล้มละลายกลางธนาคารเอเชีย จำกัด661/510626/6/2551600600นภัสนันท์ เปรมสุริยา
722/2548ล้มละลายกลางธนาคารเอเชีย จำกัด661/510726/6/2551600600หฤษฎ์ พรหมเทพ
2272/2546ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด661/510826/6/2551600600บรรพต กระแสเสน
1307/2545ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด705/51095/7/2551600600ธีระศักดิ์ แก้วปานสุข
1167/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด837/51304/8/2551600600สมฤทัย ประเสริฐสิริบุญ
5762/2548ล้มละลายกลางธนาคารสากลพาณิชย์แห่งประเทศจีน สาขากรุงเทพมหานคร900/513125/8/2551600600พงศ์พิช ยลธรรม์ธรรม
5857/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์จตุจักร จำกัด900/513225/8/2551600600วิศิษฎ์ ปานนาค
1487/2545ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์แม๊กซ์ จำกัด902/513525/8/2551600600สมฤทัย ประเสริฐสิริบุญ
2312/2545ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด916/510227/8/2551300300วิรังรอง นันทขว้าง
4032/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด 996/511720/9/2551600600ภัทธิลา ตาเขียว
1222/2545ล้มละลายกลางกรมสรรพากร1039/512330/9/2551600600ลักขณา โมกขพันธ์
2442/2549ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย1057/51384/10/2551300300ลักขณา บุษลา
3482/2547ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด1109/515016/10/2551900900วุฒิพงศ์ ธงทอง
4402/2548ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1111/514217/10/2551600600วุฒิพงศ์ ธงทอง
5342/2547ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด1133/512421/10/2551600600วุฒิพงศ์ ธงทอง
1387/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์เอ็นเอฟเอส จำกัด 1128/514321/10/2551600600สรีมา เทียนงาม
5472/2548ล้มละลายกลางกองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง1128/514421/10/2551900900วุฒิพงศ์ ธงทอง
6892/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด1128/514521/10/2551600600วุฒิพงศ์ ธงทอง
4802/2549ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด1138/514424/10/2551600600หฤษฎ์ พรหมเทพ
2137/2545ล้มละลายกลางกรมสรรพากร1217/514313/11/2551600600ศิวะพร นาคทั่ง
2427/2548ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย1236/511020/11/2551300300ธัชชัย สินธพ
862/2547ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด1242/511221/11/2551600600หฤษฎ์ พรหมเทพ
2427/2548ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย1290/511829/11/2551600600ธัชชัย สินธพ
4557/2548ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด1287/513029/11/2551900900สรีมา เทียนงาม
2042/2549ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด1300/51443/12/2551900900วุฒิพงศ์ ธงทอง
5342/2547ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด1340/514215/12/2551900900วุฒิพงษ์
ล.3292/2550ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1342/514515/12/2551600600วุฒิพงศ์ ธงทอง
2312/2545ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด038/520113/1/2552300300วุฒิพงศ์ ธงทอง
972/2549ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด049/522515/1/2552600600วุฒิพงศ์ ธงทอง
192/2547ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์เอ็น เอฟ เอส จำกัด057/522217/1/2552600600ชนม์ศิริ กระจ่างทิม
5652/2548ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด125/52464/2/2552900900ขจร ฮวบเจริญ
4532/2548ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์เอ็น เอฟ เอส จำกัด132/52455/2/2552600600ลักขณา บุษลา
3677/2548ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด183/520721/2/2552600600นงลักษณ์ อุดมกุศลศรี
3442/2550ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด181/522721/2/2552600600วุฒิพงศ์ ธงทอง
1007/2549ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด216/52383/3/2552600600พรรณจิรา ระดมกิจ
1357/2546ล้มละลายกลางบริษัท ที.เอส พี เมททัล จำกัด 227/52276/3/2552600600อดิเทพ สมุทร
5857/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์จตุจักร จำกัด245/522611/3/2552600600วิศิษฎ์ ปานนาค
1852/2547ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด276/520916/3/2552600600วุฒิพงศ์ ธงทอง
1852/2547ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด276/521016/3/2552600600วุฒิพงศ์ ธงทอง
4522/2547ล้มละลายกลางนายพิชิต นิลประภาพร ที่ 1 กับพวก276/521116/3/2552900900วุฒิพงศ์ ธงทอง
422/2548ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด309/522223/3/2552600600วุฒิพงศ์ ธงทอง
732/2545ล้มละลายกลางธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์นครธน จำกัด309/522323/3/2552900900วุฒิพงศ์ ธงทอง
392/2543ล้มละลายกลางบริษัท เงินทุน จี อี เอเชียไฟแนนซ์ จำกัด328/521127/3/2552900900วุฒิพงศ์ ธงทอง
3582/2548ล้มละลายกลางบริษัทเงินทุนบุคคลัภย์ จำกัด 329/523127/3/2552900900วุฒิพงศ์ ธงทอง
517/2545ล้มละลายกลางนางพรศรี สำนวน329/523227/3/2552900900นงลักษณ์
1022/2543ล้มละลายกลางบริษัท ฮิตาชิ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 337/524930/3/2552600600วุฒิพงศ์ ธงทอง
1022/2543ล้มละลายกลางบริษัท ฮิตาชิ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 337/525030/3/2552600600วุฒิพงศ์ ธงทอง
ล.172/2543ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด343/521231/3/2552900900วุฒิพงศ์ ธงทอง
3412/2548ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด404/522325/4/2552600600วุฒิพงศ์ ธงทอง
1022/2543ล้มละลายกลางบริษัท ฮิตาชิ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 414/522128/4/2552600600วุฒิพงศ์ ธงทอง
1022/2543ล้มละลายกลางบริษัท ฮิตาชิ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 427/522830/4/2552900900วุฒิพงศ์ ธงทอง
862/2547ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด502/520522/5/2552600600หฤษฎ์ พรหมเทพ
4717/2547ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด617/520515/6/2552600600ขวัญสุดา วิริยะพันธ์
3107/2547ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด617/520615/6/2552900900พรรณจิรา ระดมกิจ
1167/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด683/520329/6/2552600600สิริเดช เกียรติหนุนทวี
2137/2545ล้มละลายกลางกรมสรรพากร728/521811/7/2552600600ศิวะพร นาคทั่ง
1267/2548ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด878/523022/8/2552600600ชนม์ศิริ กระจ่างทิม
1327/2545ล้มละลายกลางธนาคารไทยธนาคาร จำกัด971/521814/9/2552600600พรรณจิรา ระดมกิจ
1327/2545ล้มละลายกลางธนาคารไทยธนาคาร จำกัด971/521914/9/2552600600พรรณจิรา ระดมกิจ
ล.7592/2550ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด975/523115/9/2552600600กรรณิการ์ สุภาพงษ์
ล.4002/2550ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด989/521719/9/2552900900กรรณิการ์ สุภาพงษ์
5187/2547ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์เพทาย จำกัด1027/523230/9/2552600600พงษ์นรินทร์ ศรีประเสริฐ
1022/2543ล้มละลายกลางบริษัทฮิตาชิเซลล์(ประเทศไทย) จำกัด 1061/521412/10/2552900900พงศ์พิช ยลธรรม์ธรรม
1252/2544ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด1061/521512/10/2552600600พงศ์พิช ยลธรรม์ธรรม
2117/2546ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด1071/524014/10/2552600600ขวัญสุดา วิริยะพันธ์
4532/2548ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์เอ็น เอฟ เอส จำกัด1076/521615/10/2552600600สุนิดา กลิ่นหอมหวล
1082/2551ล้มละลายกลางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม1102/523822/10/2552600600พรรณจิรา ระดมกิจ
5652/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด1134/52262/11/2552600600ปฐมพงษ์ บัวเงิน
6737/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด1178/520913/11/2552600600พรรณพิมล สุดไพเราะห์
1007/2549ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด1177/525013/11/2552600600พรรณจิรา ระดมกิจ
10912/2550ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด1186/522014/11/2552600600พรรณพิมล สุดไพเราะห์
ล.1542/2551ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด1210/521020/11/2552900900วีรศักดิ์ แก็บพิมาย
902/2546ล้มละลายกลางบริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด1209/521220/11/2552600600กิตติพงษ์ สินพิทักษ์กุล
5652/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด1234/521025/11/2552900900ปฐมพงษ์ บัวเงิน
3442/2550ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด1234/521125/11/2552600600พงศ์พิช ยลธรรม์ธรรม
ล.12622/2550ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1252/524030/11/2552600600ขวัญสุดา วิริยะพันธ์
2427/2546ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด1263/52323/12/2552600600ศิวะพร นาคทั่ง
2387/2547ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด011/53286/1/2553900900เทิดศักดิ์ ดำเนินยุทธ
1022/2543ล้มละลายกลางบริษัท ฮิตาชิ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 039/532313/1/2553600600นพรัตน์ เหลืองคำชาติ
ล.10712/2550ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด119/531230/1/2553600600วิทยา จันทร์ใส
417/2550ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด119/531330/1/2553600600พรรณจิรา ระดมกิจ
ล.2667/2551ล้มละลายกลางนายอชิระ พรพิทักษ์ธรรม155/53408/2/2553600600พรรณจิรา ระดมกิจ
2682/2547ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด165/534110/2/2553600600ขจร ฮวบเจริญ
2387/2547ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด177/534213/2/2553900900เทิดศักดิ์ ดำเนินยุทธ
7302/2550ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด185/530817/2/2553600600พรรษ์ภัทร บุตรกินรี
3642/2548ล้มละลายกลางธนาคารเอเชีย จำกัด209/530523/2/255315001500วิรังรอง นันทขว้าง
1977/2549ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด218/531925/2/2553600600พรรณจิรา ระดมกิจ
2467/2547ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด240/53206/3/2553900900สุนทร วงศ์อารี
7957/2549ล้มละลายกลางบริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด280/530617/3/2553900900ศิวะพร นาคทั่ง
1022/2543ล้มละลายกลางบริษัท ฮิตาชิ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 389/53348/4/2553600600นพรัตน์ เหลืองคำชาติ
14522/2550ล้มละลายกลางธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย397/531010/4/2553900300ศุภรักษ์ เจริญรักษ์
1282/2549ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด559/53393/6/2553300300พรรษ์ภัทร บุตรกินรี
ล.13532/2550ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด853/532711/8/2553600600วิรังรอง นันทขว้าง
ล.5472/2548ล้มละลายกลางกองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง858/534616/8/2553900900ศุภรักษ์ เจริญรักษ์
392/2543ล้มละลายกลางบริษัท เงินทุน จี อี เอเชียไฟแนนซ์ จำกัด863/531019/8/2553900900นพรัตน์ เหลืองคำชาติ
12152/2550ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด894/530627/8/2553600600ศุภรักษ์ เจริญรักษ์
4247/2548ล้มละลายกลางนายโสภณ ธรรมปาโล ที่ 1 กับพวก1100/533326/10/2553600600สุนทร วงศ์อารี
ล.712/2543ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1198/531624/11/2553600600สิริรัต เหมทานนท์
67/2547ล้มละลายกลางบริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด1198/531924/11/2553600600วริยาภรณ์ พงษ์วราพัฒน์
ล.92/2529แพ่งธนบุรีนายวิศิลป์ ทองเนรมิตชัย1198/532124/11/2553900900สิริรัต เหมทานนท์
3642/2548ล้มละลายกลางธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)1198/532324/11/2553900900สิริรัต เหมทานนท์
7957/2549ล้มละลายกลางบริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด1198/532724/11/2553900900วริยาภรณ์ พงษ์วราพัฒน์
8882/2549ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด1271/532620/12/2553900900เบญริสา เฉลียวบุญ
ล.11692/2553ล้มละลายกลาง-ล.01/54027/1/2554120120-
ล.13342/2553ล้มละลายกลาง-ล.01/544310/1/2554120120-
ล.12847/2553ล้มละลายกลาง-ล.01/544910/1/2554120120-
ล.12932/2553ล้มละลายกลาง-ล.03/540411/1/2554120120-
ล.13922/2553ล้มละลายกลาง-ล.05/540411/1/2554120120-
ล.14042/2553ล้มละลายกลาง-ล.05/541711/1/2554120120-
ล.15277/2553ล้มละลายกลาง-ล.07/542011/1/2554120120-
ล.15187/2553ล้มละลายกลาง-ล.07/542111/1/2554120120-
ล.6012/2551ล้มละลายกลาง-ล.05/542711/1/2554120120-
ล.14167/2553ล้มละลายกลาง-ล.04/543111/1/2554120120-
ล.15222/2553ล้มละลายกลาง-ล.07/544011/1/2554120120-
ล.15927/2553ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สาทร จำกัดล.39/542822/1/2554120120-
ล.15994/2553ล้มละลายกลางกรมสรรพสามิตล.48/542224/1/2554120120-
ล.16552/2553ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัดล.43/542324/1/2554120120-
ล.15452/2553ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.43/542824/1/2554120120-
ล.16082/2553ล้มละลายกลางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ล.43/543324/1/2554120120-
ล.7757/2551ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด076/543424/1/2554600600สิริรัต เหมทานนท์
ล.15477/2553ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.43/544124/1/2554120120-
ล.15232/2553ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.43/544624/1/2554120120-
ล.16397/2553ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.49/542226/1/2554120120-
2207/2545ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด107/54283/2/2554600600พรรณจิรา ระดมกิจ
ล.977/2550ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.51/54434/2/2554120120-
ล.9167/2553ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.51/54444/2/2554120120-
1312/2544ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด121/54358/2/2554300300สุนิดา กลิ่นหอมหวล
6127/2550ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด141/541414/2/2554900900วริยาภรณ์ พงษ์วราพัฒน์
ล.9527/2550ล้มละลายกลางธนาคารซิตี้แบงก์141/541614/2/2554600600พรรณจิรา ระดมกิจ
ล.17077/2553ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.64/540423/3/2554120120-
ล.16857/2553ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัดล.64/540823/3/2554120120-
2062/2545ล้มละลายกลางกองทุนรวมเอเชียคอฟเวอรี่ 3286/541423/3/2554600600นพรัตน์ เหลืองคำชาติ
ล.17207/2553ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.64/541723/3/2554120120-
ล.16827/2553ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.64/542523/3/2554120120-
ล.19577/2552ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)339/54194/4/2554600600ยุภาวดี มีแสง
ล.15692/2552ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย339/54204/4/2554900900สิริรัต เหมทานนท์
ล.17152/2553ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.57/540516/4/2554120120-
ล.32/2541จังหวัดมีนบุรีกรมสรรพากร401/540118/4/2554600600พูนพล ลามศรีจันทร์
1022/2543ล้มละลายกลางบริษัท ฮิตาชิ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 397/540618/4/2554600600พูนพล ลามศรีจันทร์
ล.827/2551ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด405/541520/4/2554600600พูนพล ลามศรีจันทร์
1387/2549ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์เอ็น เอฟ เอส จำกัด405/541820/4/2554600600พูนพล ลามศรีจันทร์
1027/2547ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด405/541920/4/2554600600พูนพล ลามศรีจันทร์
3317/2548ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด416/541722/4/2554900900พูนพล ลามศรีจันทร์
ล.7867/2550ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)416/542322/4/2554900900พูนพล ลามศรีจันทร์
2107/2547ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด416/542622/4/2554600600พูนพล ลามศรีจันทร์
6917/2550ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)416/542722/4/255412001200พูนพล ลามศรีจันทร์
ล.14502/2550ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด416/542822/4/2554900900พูนพล ลามศรีจันทร์
ล.9527/2550ล้มละลายกลางธนาคารซิตี้แบงก์416/543422/4/2554600600พูนพล ลามศรีจันทร์
1642/2547ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)416/543522/4/2554600600พูนพล ลามศรีจันทร์
ล.562/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.76/540829/4/2554120120-
ล.872/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.76/541229/4/2554120120-
ล.1282/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.76/541329/4/2554120120-
ล.1202/2554ล้มละลายกลางบริษัท วิริยะลีสซิ่ง จำกัดล.76/541629/4/2554120120-
3582/2548ล้มละลายกลางบริษัทเงินทุนบุคคลัภย์ จำกัด (มหาชน)518/543712/5/2554600600ปาลิดา ไตรสารศรี
2112/2550ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)566/544230/5/2554600600นพรัตน์ เหลืองคำชาติ
ล.17537/2553ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.66/540614/6/2554120120-
ล.167/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.66/540914/6/2554120120-
ล.217/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.66/541214/6/2554120120-
ล.17332/2553ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.66/541814/6/2554120120-
ล.15997/2553ล้มละลายกลางธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)ล.66/542014/6/2554120120-
ล.17552/2553ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัดล.66/542114/6/2554120120-
ล.17197/2553ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.61/541817/6/2554120120-
ล.16992/2553ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.61/542517/6/2554120120-
ล.16802/2553ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.61/542617/6/2554120120-
ล.11462/2553ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัดล.69/542717/6/2554120120-
ล.7007/2553ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัดล.61/540820/6/2554120120-
ล.5452/2553ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.61/543020/6/2554120120-
ล.16042/2553ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.61/543920/6/2554120120-
ล.2197/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.98/541424/6/2554120120-
ล.2467/2554ล้มละลายกลางบริษัท วิริยะลีสซิ่ง จำกัดล.98/541724/6/2554120120-
ล.2592/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.98/542324/6/2554120120-
ล.1652/2554ล้มละลายกลางบริษัท วิริยะลีสซิ่ง จำกัดล.98/542424/6/2554120120-
ล.2047/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.95/541828/6/2554120120-
ล.1617/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.95/541928/6/2554120120-
ล.2217/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.95/542528/6/2554120120-
ล.17512/2553ล้มละลายกลางบริษัท วิริยะลีสซิ่ง จำกัดล.95/542828/6/2554120120-
ล.17072/2553ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.93/540429/6/2554120120-
ล.1752/2554ล้มละลายกลางบริษัท วิริยะลีสซิ่ง จำกัดล.93/540529/6/2554120120-
ล.182/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.71/541429/6/2554120120-
ล.17327/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.71/542329/6/2554120120-
ล.792/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.71/543429/6/2554120120-
ล.437/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.71/543629/6/2554120120-
ล.2117/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สาทร จำกัดล.92/543629/6/2554120120-
ล.587/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอันซ์ จำกัดล.70/543929/6/2554120120-
ล.1192/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.92/544229/6/2554120120-
ล.557/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.70/544429/6/2554120120-
ล.332/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.70/544629/6/2554120120-
ล.1152/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.92/544929/6/2554120120-
ล.2732/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.101/54107/7/2554120120-
ล.2382/2554ล้มละลายกลางธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)ล.101/54197/7/2554120120-
ล.2637/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.101/54217/7/2554120120-
ล.2902/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.101/54257/7/2554120120-
ล.2547/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกดล.101/54267/7/2554120120-
ล.1047/2554ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ล.82/541611/7/2554120120-
ล.14272/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.115/540426/7/2554120120-
ล.2687/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.115/540526/7/2554120120-
ล.4802/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.128/542727/7/2554120120-
ล.4147/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.128/543327/7/2554120120-
ล.4257/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.130/540429/7/2554120120-
ล.3727/2554ล้มละลายกลางนายสมโภชน์ ปิ่นแก้ว ในฐานะผู้ชำระบัญชีล.129/543829/7/2554120120-
ล.5112/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.136/54409/8/2554120120-
ล.5472/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.147/540316/8/2554120120-
ล.5667/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์สตาร์ จำกัดล.149/540917/8/2554120120-
ล.5722/2554ล้มละลายกลางนายอำนวย บุญปกครองล.156/543019/8/2554120120-
ล.6332/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.156/543919/8/2554120120-
ล.14257/2552ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์พาลาภ จำกัดล.160/540424/8/2554120120-
ล.6942/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.161/540724/8/2554120120-
ล.6917/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.160/544824/8/2554120120-
ล.7197/2554ล้มละลายกลางบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัดล.176/540720/9/2554120120-
ล.7877/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.176/541020/9/2554120120-
ล.7882/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.176/541320/9/2554120120-
ล.7792/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.175/542620/9/2554120120-
ล.7962/2554ล้มละลายกลางธนาคารออมสินล.187/541913/10/2554120120-
ล.8272/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.186/545013/10/2554120120-
ล.8447/2554ล้มละลายกลาง-ล.190/543917/10/2554120120-
ล.7367/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.192/544314/11/2554120120-
ล.9047/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.197/540625/11/2554120120-
ล.9082/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.197/541425/11/2554120120-
ล.8842/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.197/541525/11/2554120120-
ล.8142/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.197/541625/11/2554120120-
ล.9052/2554ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ล.197/541825/11/2554120120-
ล.9122/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.197/542025/11/2554120120-
ล.7722/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.196/543725/11/2554120120-
ล.8602/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.196/544025/11/2554120120-
ล.9117/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.196/544525/11/2554120120-
ล.8727/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.196/544725/11/2554120120-
ล.8992/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.196/544925/11/2554120120-
ล.86572554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.200/54052/12/2554120120-
ล.9257/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอันซ์ จำกัดล.200/54102/12/2554120120-
ล.9247/2554ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.200/54192/12/2554120120-
ล.9307/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.199/54492/12/2554120120-
ล.9037/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.199/54502/12/2554120120-
ล.9577/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.204/540116/12/2554120120-
ล.9512/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.204/540616/12/2554120120-
ล.8882/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.204/540816/12/2554120120-
ล.9602/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ล.204/541016/12/2554120120-
ล.8232/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.204/541416/12/2554120120-
ล.9312/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.203/544516/12/2554120120-
ล.9502/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.203/544616/12/2554120120-
ล.9167/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.203/545016/12/2554120120-
ล.8122/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.001/550214/1/2555120120-
ล.9997/2554ล้มละลายกลางหม่อมหลวงศักดิ์สิริ กฤดากรล.001/550814/1/2555120120-
ล.10017/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.001/552714/1/2555120120-
ล.9622/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.001/553414/1/2555120120-
บ.9732/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.001/554214/1/2555120120-
ล.10027/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.001/554814/1/2555120120-
ล.10067/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.003/551817/1/2555120120-
ล.10142/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.003/552917/1/2555120120-
ล.9992/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอันซ์ จำกัดล.002/554717/1/2555120120-
ล.10422/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.007/550720/1/2555120120-
ล.10572/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.007/553421/1/2555120120-
ล.9287/2554ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.007/553821/1/2555120120-
ล.9637/2554ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.019/552125/2/2555120120-
ล.772/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.026/551821/3/2555120120-
ล.1172/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.033/551617/4/2555120120-
ล.1402/2555ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ล.035/552823/4/2555120120-
ล.1647/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.036/550326/4/2555120120-
ล.10807/2554ล้มละลายกลางนายอูเว รอล์ฟ ไนด์ฮาร์ท ฯ ในฐานะผู้ชำระบัญชีล.036/550526/4/2555120120-
ล.507/2551ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์เพทาย จำกัดล.036/552226/4/2555120120-
ล.1432/2555ล้มละลายกลางบริษัท เทพารักษ์ธุรกิจ จำกัดล.036/552526/4/2555120120-
ล.1337/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.036/552826/4/2555120120-
ล.1532/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.036/553026/4/2555120120-
ล.1272/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.035/554026/4/2555120120-
ล.1427/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.035/554626/4/2555120120-
ล.1627/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.037/550327/4/2555120120-
ล.1517/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.037/551827/4/2555120120-
ล.1712/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.037/551927/4/2555120120-
ล.1462/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.037/552527/4/2555120120-
ล.1537/2555ล้มละลายกลางกรมสรรพากรล.037/553427/4/2555120120-
ล.1652/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.036/554427/4/2555120120-
ล.1457/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.036/554627/4/2555120120-
ล.1162/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.039/55345/5/2555120120-
ล.1977/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.041/550712/5/2555120120-
ล.1597/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.041/551012/5/2555120120-
ล.1957/2555ล้มละลายกลางนายครรชิต เผ่าผลึกล.041/551412/5/2555120120-
ล.1902/2555ล้มละลายกลางธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)ล.041/551812/5/2555120120-
ล.1617/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.041/552012/5/2555120120-
ล.1917/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.040/553412/5/2555120120-
ล.1392/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.040/553712/5/2555120120-
ล.1727/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.040/553812/5/2555120120-
ล.1607/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.040/554212/5/2555120120-
ล.2327/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.048/550722/5/2555120120-
ล.2302/2555ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.048/551522/5/2555120120-
ล.2292/2555ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ล.048/551622/5/2555120120-
ล.2382/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.048/551722/5/2555120120-
ล.2052/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.048/551822/5/2555120120-
ล.1797/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.048/552622/5/2555120120-
ล.2182/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.048/552922/5/2555120120-
ล.2227/2555ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.048/554322/5/2555120120-
ล.1562/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.047/554922/5/2555120120-
ล.2247/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.049/551023/5/2555120120-
ล.2372/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.049/551323/5/2555120120-
ล.2412/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.049/551623/5/2555120120-
ล.1802/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.049/551723/5/2555120120-
ล.2047/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.049/552023/5/2555120120-
ล.2197/2555ล้มละลายกลางบริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)ล.049/552323/5/2555120120-
ล.1757/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.049/552823/5/2555120120-
ล.2242/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.047/552823/5/2555120120-
ล.2212/2555ล้มละลายกลางนางจำเนียร โพธิ์พร้อมล.047/552923/5/2555120120-
ล.2337/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.047/553523/5/2555120120-
ล.2277/2555ล้มละลายกลางธนาคารออมสินล.047/554023/5/2555120120-
ล.1762/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.050/550330/5/2555120120-
ล.967/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.050/551230/5/2555120120-
ล.2322/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.050/552530/5/2555120120-
ล.1777/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.049/553030/5/2555120120-
ล.1872/2555ล้มละลายกลางกรมสรรพากรล.049/553330/5/2555120120-
ล.2187/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.049/554530/5/2555120120-
ล.2367/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.050/554630/5/2555120120-
ล.2472/2555ล้มละลายกลางนายชาญชัย กิตติรัตนวิวัฒน์ ล.051/55147/6/2555120120-
ล.2547/2555ล้มละลายกลางนายกิตต์ธนัตถ์ โพธิ์พงษ์ ในฐานะผู้ชำระบัญชีฯล.053/55257/6/2555120120-
ล.1567/2555ล้มละลายกลางธนาคารออมสินล.055/550812/6/2555120120-
ล.2782/2555ล้มละลายกลางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัดล.055/551512/6/2555120120-
ล.2827/2555ล้มละลายกลางกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอลล.055/551912/6/2555120120-
ล.82/2555ล้มละลายกลางเครดิต เอเชีย แคปปิตอล ออฟชอร์ มาสเตอร์ ฟันด์ ลิมิเต็ดล.054/552012/6/2555120120-
ล.2507/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.055/552012/6/2555120120-
ล.2532/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.054/552412/6/2555120120-
ล.2637/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.054/552912/6/2555120120-
ล.1897/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.054/553712/6/2555120120-
ล.1577/2555ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ล.054/554112/6/2555120120-
ล.2737/2555ล้มละลายกลางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ล.054/554312/6/2555120120-
ล.2717/2555ล้มละลายกลางบริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ล.057/550119/6/2555120120-
ล.2657/2555ล้มละลายกลางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยล.057/550419/6/2555120120-
ล.10912/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.057/552319/6/2555120120-
ล.2972/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.057/554119/6/2555120120-
ล.2712/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.059/550521/6/2555120120-
ล.2912/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.058/553921/6/2555120120-
ล.3137/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.058/554521/6/2555120120-
ล.2802/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.060/550128/6/2555120120-
ล.2992/2555ล้มละลายกลางกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอลล.060/550728/6/2555120120-
ล.3107/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.060/551528/6/2555120120-
ล.2892/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.060/552428/6/2555120120-
ล.2867/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.060/553128/6/2555120120-
ล.2697/2555ล้มละลายกลางนางสุมิตรา จันทรล.060/554028/6/2555120120-
ล.3217/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.059/554328/6/2555120120-
ล.2997/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.059/554428/6/2555120120-
ล.3122/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.059/554728/6/2555120120-
ล.2847/2555ล้มละลายกลางธนาคารออมสินล.061/550229/6/2555120120-
ล.2402/2555ล้มละลายกลางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยล.060/554429/6/2555120120-
ล.3057/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.060/554629/6/2555120120-
ล.2902/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.060/554829/6/2555120120-
ล.3177/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.063/55036/7/2555120120-
ล.3087/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.063/55066/7/2555120120-
ล.2617/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.063/55086/7/2555120120-
ล.1422/2555ล้มละลายกลางธนาคารออมสินล.063/55136/7/2555120120-
ล.3032/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.063/55176/7/2555120120-
ล.2572/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.063/55226/7/2555120120-
ล.3162/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.063/55306/7/2555120120-
ล.3247/2555ล้มละลายกลางธนาคารออมสินล.063/55376/7/2555120120-
ล.2872/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.063/55436/7/2555120120-
ล.2452/2555ล้มละลายกลางกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอลล.063/55446/7/2555120120-
ล.492/2555ล้มละลายกลางบริษัท วิริยะลีสซิ่ง จำกัดล.062/55456/7/2555120120-
ล.10232/2554ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.062/55466/7/2555120120-
ล.3382/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.067/550416/7/2555120120-
ล.2947/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.067/550916/7/2555120120-
ล.3112/2555ล้มละลายกลางบริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ล.066/550916/7/2555120120-
ล.2602/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.067/551016/7/2555120120-
ล.3332/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สาทร จำกัดล.066/551116/7/2555120120-
ล.3417/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.066/551316/7/2555120120-
ล.3402/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.067/551316/7/2555120120-
ล.3502/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.067/551416/7/2555120120-
ล.3437/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สาทร จำกัดล.066/551716/7/2555120120-
ล.3467/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.066/552116/7/2555120120-
ล.3432/2555ล้มละลายกลางธนาคารออมสินล.066/552316/7/2555120120-
ล.3327/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.066/552416/7/2555120120-
ล.3282/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.066/552516/7/2555120120-
ล.3372/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.066/552616/7/2555120120-
ล.2512/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.066/552816/7/2555120120-
ล.3447/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.066/553316/7/2555120120-
ล.3527/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.066/554516/7/2555120120-
ล.3227/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.065/554916/7/2555120120-
ล.3572/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.067/551817/7/2555120120-
ล.3292/2555ล้มละลายกลางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ล.067/552117/7/2555120120-
ล.3357/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.067/552617/7/2555120120-
ล.3407/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.067/552717/7/2555120120-
ล.3262/2555ล้มละลายกลางนางนวลจันทร์ บุญอาจล.070/550319/7/2555120120-
ล.3672/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.070/550519/7/2555120120-
ล.3427/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.071/550519/7/2555120120-
ล.3607/2555ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ล.070/551019/7/2555120120-
ล.3612/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.070/551119/7/2555120120-
ล.3807/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.071/551219/7/2555120120-
ล.3647/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.071/551319/7/2555120120-
ล.3507/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.070/551719/7/2555120120-
ล.3517/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.070/552319/7/2555120120-
ล.3747/2555ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ล.070/553319/7/2555120120-
ล.3522/2555ล้มละลายกลางกรมสรรพากรล.071/553419/7/2555120120-
ล.3707/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.070/554019/7/2555120120-
ล.3862/2555ล้มละลายกลางบริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ล.071/554419/7/2555120120-
ล.3812/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.071/554619/7/2555120120-
ล.3212/2555ล้มละลายกลางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ล.069/554819/7/2555120120-
ล.3452/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.071/554919/7/2555120120-
ล.3767/2555ล้มละลายกลางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ล.074/551027/7/2555120120-
ล.3752/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.075/552030/7/2555120120-
ล.3697/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ล.075/552430/7/2555120120-
ล.3842/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.075/552730/7/2555120120-
ล.3832/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดล.076/55065/8/2555120120-
ล.4017/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดล.076/55185/8/2555120120-
ล.4032/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์สาทร จำกัดล.076/55235/8/2555120120-
ล.3912/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ล.076/55295/8/2555120120-
ล.3937/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.075/55315/8/2555120120-
ล.4072/2555ล้มละลายกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ล.075/55345/8/2555120120-
ล.4147/2555ล้มละลายกลางบริษัท โกลด์เมทอล เซ็นเตอร์ จำกัดล.075/55355/8/2555120120-
ล.4107/2555 ล้มละลายกลางนายปณิธิ เกตุทัตล.076/55365/8/2555120120-
ล.4142/2555ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดล.075/55435/8/2555120120-
ล.3852/2555ล้มละลายกลางบรรษัทบริหานสินทรัพย์ไทยล.075/55465/8/2555120120-
ล.3577/2555ล้มละลายกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ล.075/55475/8/2555120120-
ยอดรวม231,600 231,000