ทรัพย์ที่จะขาย ลำดับที่   33 - 1
 
ที่ดิน โฉนด/น.ส 3/น.3 ก 3228
แขวง/ตำบล เว่อ เขต/อำเภอ ยางตลาด
จังหวัด กาฬสินธุ์
เนื้อที่ตาม น.ส. 3 ก เลขที่ - ไร่ 1 งาน 15 ตร.วา
มีชื่อ นางสิงห์ ภูบุญเต็ม เป็น ผู้ถือสิทธิครอบครอง
ประเภททรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เลขที่ ไม่ปรากฏเลขทะเบียน
ศาล แพ่ง
คดีหมายเลขแดงที่ ธ.04861 / 2545 ธ.กรุงเทพ โจทก์
  พ.อ.อ.เผด็จ ภูบุญเต็ม ที่ 1 กับพวก จำเลย
สำนักงานบังคับคดีจังหวัด/กอง กาฬสินธุ์
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา ผู้เข้าสู้ราคาต้องหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน บาท วางหลักประกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน 100 ล้านบาท วางหลักประกัน 3 ล้านบาท
ขายทอดตลาด นัดที่ 1     วันที่ 21/01/2557
  นัดที่ 2     วันที่ 11/02/2557
  นัดที่ 3     วันที่ 04/03/2557
  นัดที่ 4     วันที่ 25/03/2557
  นัดที่ 5     วันที่ 11/04/2557
  นัดที่ 6     วันที่ 06/05/2557
จะทำการขายโดย ปลอดการจำนอง  
ราคาประเมินของสำนักประเมินราคาทรัพย์ กรมธนารักษ์จำนวน ไม่มี บาท
ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคาจำนวน ไม่มี บาท
ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน จำนวน 73,000.00 บาท
ราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ จำนวน ไม่มี บาท
ราคาประเมินของสำนักงานวางทรัพย์กลางจำนวน ไม่มี บาท
ราคาที่จำนำ จดทะเบียนจำนอง หรือจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมครั้งสุดท้าย จำนวน 150,000.00 บาท
ราคาหรือมูลค่าที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นสถาบันการเงินแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือหน่วยงานราชการอื่นของปีที่จะขายทอดตลาดหรือของปีที่แจ้งครั้งสุดท้ายจำนวน ไม่มี บาท
วันที่ประกาศขึ้นเว็บ 09-12-2556
หมายเหตุ -
รูปภาพทรัพย์

แผนที่ตั้งทรัพย์

คลิ๊กดูแผนที่โจทก์ส่ง

เจ้าของสำนวน สิริลักษณ์ แตงจันทึก
      ราคาเริ่มต้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ในการขายทอดตลาดครั้งแรกราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาประเมินอ้างอิง หากไม่มีผู้เข้าสู้ราคา เจ้าพนักงานบังคับคดี จะปรับลดราคาเริ่มต้นลงร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าวสำหรับการขายแต่ละครั้งแต่ราคาเริ่มต้นจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของราคาประเมินอ้างอิง โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะหักค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างชำระ (หากมี) ออกจากราคาประเมินอ้างอิง ในกรณีเป็นการขายโดยการจำนองติดไป ในการขายแต่ละครั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจะหักยอดหนี้จำนองที่เป็นปัจจุบันออกจากราคาประเมินอ้างอิงด้วย ทั้งนี้ ในกรณีมีเศษ จะมีการปัดเศษ เพื่อความสะดวกในการเสนอราคาตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาดดังกล่าว
      ราคาประเมินอ้างอิง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะใช้ราคาอ้างอิงของคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์หากไม่มีราคาดังกล่าว จะใช้ราคาประเมิน ของสำนักงานวางทรัพย์กลาง และหากไม่มีราคาทั้งสองดังกล่าว จะใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงาน ราคาประเมินอ้างอิง อาจเปลี่ยนแปลงได้หากประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาดดังกล่าวมีการแก้ไข
ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่การไปที่ปรากฎในประกาศ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วน
หากท่านสนใจทรัพย์รายการนี้ กรุณาติดต่อสำนักงานบังคับคดีเจ้าของสำนวน โดยสามารถตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ